Новини България

Нови изисквания за по-достъпни сгради и съоръжения в населените места

Готов е проектът на нова Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Подобряването на нормативните изисквания за достъпна среда се налага, във връзка с приемането на новия Закон за хората с увреждания, както и за да бъде отговорено на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Наредбата определя правилата за достъпност, които трябва да бъдат спазвани, както при изработване, така и при изменение на подробните устройствени планове, като на оценка по Наредбата подлежат и инвестиционните проекти на строежите.

Съществуващите вече сгради и съоръжения за обществено обслужване следва да бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъпност. Целта е да се създаде достъпна архитектурна среда за цялото население, отчитайки специфичните нужни на хората с намалена подвижност и хората с увреждания. Уточнени са следните елементи на достъпната среда: пешеходните пространства и пешеходните пътеки, паркоместа, спирки на превозни средства, елементи за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели. Те следва да бъдат проектирани и изпълнени така, че да придобият универсален дизайн, да бъдат лесни за разбиране, като същевременно с това опасните зони да се минимизират и средата да дава ясна осезаема информация на ползващите я хора.

Въвежда се изискването в пешеходните пространства да има достъпни места за сядане – пейки, и се определя точният им размер и разстоянието между тях, а до всяко достъпно място за сядане, се предвижда място за инвалидна количка. За да бъдат достъпни обществените сгради, автоматичните входни врати, управлявани чрез устройства, монтирани на пода пред тях, да се задействат и при тегло 20 кг – например теглото на куче-водач на човек с увредено зрение. Точно са разписани размерите, цвета и разстоянието на стълбите в сградите за обществено обслужване и в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение, както и поставяне на задължителна тактилна ивица за внимание за хората с увредено зрение. Такава тактилна ивица трябва да бъде поставена и на 40 см от вратата асансьорите в подлези и метростанции. Пълният текст на Наредбата може да бъде намерен на официалната интернет страница на МРРБ и Портала за обществени консултации.