Реализацията на един професионалист зависи от неговата подготовка

Нора Йовчева, Мениджър бизнес процеси и услуги в Гео Фасилитис
Нора Йовчева, Мениджър бизнес процеси и услуги в Гео Фасилитис

арх. Нора Йовчева, Мениджър бизнес процеси и услуги

Лесно ли успяхте да се реализирате като ФМ специалист в компанията, в която работите?

Реализацията се получи плавно. Първата ми магистратура е по архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София. Работих като проектант 6 години по време на строителния бум и веднага след това в кризата, беше трудно и в двата периода. Имам пълна проектантска правоспособност. Участвала съм в проекти в техническа фаза за офис сгради, хотели, многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, паметници на културата, подробни устройствени планове. Последният ми проект беше Реконструкция и оборудване на общинска многопрофилна болница за активно лечение и преструктурирането й в болница за активно лечение с възможност задолекуване, като за този проект ръково-
дих екип от 9 човека – различни специалисти.
При прехода към ФМ новото за мен беше по-интензивната комуникация с клиенти, колеги и доставчици, както и икономическите аспекти на дейността ни. Когато реших да се занимавам с ФМ записах втора магистратура по Икономика и управление на сгради и съоръжения към Стопанския факултет на Софийски
университет (към момента тази магистратура е под друга форма). Смятам, че избрах добра подготовка, за да се реализирам като ФМ специалист, като за мен реализацията на един професионалист зависи и от добрия екип на компанията.

Предлага ли образованието в България достатъчно добра основа за професионално развитие на хората с интерес към фасилити мениджмънта?

Замислете се какво означава добра основа при ФМ. Аспектите са различни: икономически, технически, юридически, soft skills. Неслучайно у нас няма учебник по фасилити мениджмънт. Писмените източници на знания са чуждестранна литература за ФМ специалисти (американците са първенци в тази област) и
различни периодични издания, каквото е и сп. Фасилитис. За радост в България се направиха магистратури по ФМ от 5 години насам. На практика основата се създава с бакалавърското образование, а ФМ магистратурата насочва студентите към по-тесните специфики на професията. По моя опит магистратурите са с програма, която обхваща теми от практиката – световната и българската – и това е добра насоченост за бъдещите фасилити мениджъри.

Както знаем, един от основните проблеми на висшето образование в страната ни е прекалената теоретична насоченост на учебните програми. За радост тази грешка е избегната при ФМ магистратурите.

Има ли приемственост между утвърдените професионалисти и по-младото поколение?

За радост има такава приемственост и тя се осъществява най-вече чрез участието на утвърдени специалисти от бранша в магистърските програми и обучителните курсове, които се организират през годините.

Какво ще пожелаете на нашите читатели за 2015 година?

Пожелавам на читателите на сп. Фасилитис през новата година да привлекат нови вдъхновяващи проекти, да имат повече реализирани идеи и да осъществят положителни промени в екипа, средата и работата си! И нека през 2015 да живеем с повече мисъл за екологичните проблеми, да предприемем активни мерки в бита и работата си срещу прекомерната консумация на природни ресурси, да генерираме по-малко отпадъци и да ги изхвърляме разделно, да възпитаваме децата в новата посока на мислене по тези въпроси!

ВИЗИТКА:

Нора Йовчева е архи

Нора Йовчева, Мениджър бизнес процеси и услуги в Гео Фасилитис
Нора Йовчева, Мениджър бизнес процеси и услуги в Гео Фасилитис

тект с пълна проектантска правоспособност и опит в проектирането на офис
сгради, хотели, многофамилни и еднофамилни жилищни сгради, подробни устройствени планове и
др. Завършва магистратура по архитектура в УАСГ през 2008 г., а през 2014 г. се дипломира като магистър – икономист в специалността Икономика и управление на сгради и съоръжения към Стопански факул-
тет на СУ. Нора работи в сферата на ФМ от 3 години, като участва в създаването на Гео фасилитис – дъщерна
фасилити мениджмънт компания на ГЕОТЕХМИН. Отговаря за договорите за ФМ услуги, наеми и доставчици, комуникацията с клиенти и партньори, управлението на звено „Почистване“, ценообразуването на услуги, ЗБУТ и др.