НовиниНовини БългарияФМ новини

Нов информационен портал ще подкрепя развитието на енергийни общности в България

Българските граждани вече могат да използват информационната платформа „Енергия за гражданите в България“, насочена изцяло към подпомагане развитието на енергийни общности. Националният онлайн портал има за цел да отговори на нарастващия обществен интерес към участие в колективни инициативи в областта на възобновяемата енергия и необходимостта от информационна подкрепа и достъпни ресурси по темата.

Ползите за гражданите от участие в енергийни общности са множество – освен независимост, достъп до сигурна, чиста и евтина енергия, енергийните общности осигуряват и възможност за допълнителни приходи на своите членове. За съжаление обаче, все още ниското ниво на информираност за възможностите за участие на гражданите в този тип инициативи е основна пречка пред масовото им навлизане в България. „Нашата цел е да предоставим на гражданите и организациите необходимите знания и инструменти по-най-достъпния начин, за да инициират и развиват успешни проекти за енергийни общности“, споделя д-р Мария Трифонова, преподавател в Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ и координатор на европейския проект SHAREs, който се изпълнава от Черноморския енергиен изследователски център.

На интернет страницата на портала всеки заинтересован може да открие и използва напълно безплатно пълния спектър от необходима информация за създаването на успешна гражданска инициатива – стъпки за реализация и управление на подобен проект, възможни източници на финансиране, правни аспекти, добри примери от практиката и много други.  Друг важен аспект е, че платформата цели да се превърне в пространство за търсене и намиране на съмишленици за иницииране на енергийни общности, както и да предоставя актуална информация за стартиращи или действащи общности, в които може да се включат допълнителни членове.

В България този вид съвместни инициативи станаха възможни едва след промените в енергийното законодателство от октомври 2023 г., като се очаква създаване на административни облекчения и стимули за тяхното развитие. Четири месеца по-късно вече има два проекта за енергийни общности, като за сравнение – енергийните общности в Европа вече наброяват над 10 000. Първият проект за енергийна общност в България беше инициативата на Община Габрово за изграждане на 100 кВт фотоволтаична централа на стойност близо 160 000 лв. В момента проектът е на етап изграждане и се очаква да заработи до края на годината. В общността се включиха 73 участници, сред които граждани, общината и шест юридически лица.

Другата действаща енергийна общност е изцяло гражданската инициатива „Изгрей БГ“ – малка фотоволтаична централа, изградена от трима жители на с. Белозем. Членовете на общността планират съвсем скоро изграждане и на батерия към централата и споделят „Едно от най-големите предизвикателства, с които се справихме, бе да преобърнем местните парадигми и вярвания, че проектът ни няма шанс да се реализира, тъй като досега не е правено нещо подобно тук“.

Допълнителна информация за енергийните общности:

Енергийните общности са доброволни граждански инициативи, функциониращи под различна правна форма, която може да обединява приятели, съседи, малки и средни предприятия, представители на местната власт и др. желаещи в съвместна инвестиция в енергия от възобновяеми източници. Заедно те могат да произвеждат зелена енергия от фотоволтаични или друг вид системи, да я потребяват за собствени нужди, да споделят излишъка помежду си или с други граждани, включително безвъзмездно в помощ на уязвими потребители, или да я съхраняват за по-нататъшно ползване. Сдружаването на хората носи редица социални, екологични и икономически ползи, тъй като то дава възможност за активно гражданско участие в енергийния преход, стимулира екологично чистото производство на енергия и постигането на енергийна ефективност и спомага за разкриването на нови работни места в местната общност.

Дефиницията за енергийна общност е въведена в българското законодателство на 13.10.2023 г. и следва разпоредбите, заложени в Директива (EС) 2018/2001 на Европейския парламент и Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Съгласно Закона за енергетиката, енергийната общност е правен субект, който „може да извършва производство, включително на енергия от възобновяеми източници, разпределение, доставка, потребление, агрегиране, съхранение на електрически превозни средства или да предоставя други енергийни услуги на своите членове или акционери“.