НовиниНовини БългарияФМ новини

Зелени решения, които превръщат сградите в смарт

Как Yettel постига баланс между енергийна ефективност, рентабилност и комфорт в управлението на сградите?

Всяка трета лампа в бизнес сградите свети напразно, а близо 1/3 от отоплението изчезва по етажите или заради отворени прозорци. Загубата на енергия в местата, където работим, придобива обезпокоителни размери, сочат редица проучвания. Над 30% от консумираното електричество реално не се използва, а причините за това са свързани с енергийната ефективност на сградите, управлението на вентилационните и климатичните системи, осветлението. На практика, сградният фонд не само не усвоява пълноценно ресурсите, но и изразходва сериозно количество електроенергия за експлоатация. Поддържането на сградите „живи“ – чрез отопление, охлаждане и захранване, коства почти 1/3 от световното потребление на енергия.

Освен, че натоварва икономиката чрез по-високите разходи на бизнесите, това има и сериозно негативно влияние върху околната среда. Сградите са едни от най-големите замърсители, генерирайки близо 40% от глобалните въглеродни емисии, произтичащи от потреблението на електроенергия. Предвид ускорения растеж на строителството, ако не се предприемат адекватни и бързи мерки, емисиите на парникови газове от сградите ще се увеличат повече от два пъти през следващите 20 години.

За да бъдат устойчиви, сградите – както новите, така и вече построените – трябва да се променят. Съществуващият сграден фонд разполага с богати възможности за декарбонизиране и по-ефективно управление. Тази цел си поставят и в Yettel в своя план за интегриране на устойчиви практики във фасилити мениджмънта. Редица нововъведения и пилотни проекти вече увенчават с успех усилията на екипа за използване на по-малко ресурси и ограничаване на вредните емисии. Като част от своята стратегия за устойчиво развитие компанията се фокусира върху подобряването на енергийната ефективност във всичките си обекти и надграждане на системата за управление на централния си офис.

Галин Рашков, мениджър Фасилити и Автопарк в Yettel.

„Устойчивият фасилити мениджмънт не се отнася само до намаляване на разходите и краткосрочните ползи за бизнеса. Неговата по-съществена и дългосрочна цел е да положи основите на отговорното използване на ресурсите и прилагането на устойчиви практики за дълъг и ефективен живот на сградите. В тази връзка, напредъкът на технологиите улеснява значително тези процеси, като ни предоставя нови решения за превръщането на почти всяка сграда в смарт“, коментира Галин Рашков, мениджър Фасилити и Автопарк в Yettel.

От 2015 г. насам телекомът постоянно обновява и надгражда смарт системата за управление на сградата, която следи прецизно цялата инфраструктура – електрически  системи, UPS (uninterruptible power supply), асансьори, климатизация както в общите части и отделните зали, така и в сървърните помещения. Ключов приоритет на компанията е да намали изразходваното количество електроенергия, прилагайки мерки в две основни направления – ограничаване на загубите и използване на алтернативни енергийни източници. Като интегрира интелигентни зонови контролери в системата за управление на сградите, компанията следи по-прецизно микроклимата в помещенията и адаптира функциите на климатичните и отоплителните системи в реално време. Ново IoT решение надгражда енергийно ефективната система за охлаждане и отопление и позволява автоматизирано регулиране на температурата. При отваряне на прозорец например, се изпраща сигнал до устройствата и подаването на енергия в тази зона автоматично спира. В извън работните часове някои от машините напълно се изключват, а други влизат в режим на спестяване на енергия. Поддържайки по-ниски температури в тъмните часове на денонощието и уикендите, докато в сградата няма работна дейност – около 18-19 градуса през зимата, при стандартни изисквания за поддържане на 23 градуса по време на работния процес и респективно по-високи температури през лятото, спазвайки нормите за здравословни безопасни условия на труд, компанията спестява топлоенергия, която иначе би била използвана напразно. В резултат от подобренията само за една година Yettel успява да намали използваната енергия в централния офис с 40% спрямо средното си потребление от предходните години. А очакваните резултати през 2023 г., доказват, че усилията имат траен ефект върху енергийна ефективност на сградата.

„Ако преди години функцията на високия клас бизнес сгради беше да изолират напълно от заобикалящата среда, фокусирайки се върху собствения си микроклимат, то сега устойчивият подход и зеленото строителство преобръщат тази представа. В стремежа си да намалим негативното въздействие се възползваме максимално от ресурсите на природата, създавайки силна взаимовръзка между живота в сградата и околната среда“, посочва Галин Рашков.

Важна стъпка в тази посока е инсталирането на фотоволтаична система от соларни панели на покрива на централния офис на Yettel. С нея телекомът, който от тази година захранва част от мрежата си със „зелена“ енергия, покрива частично консумацията на електричество в сградата чрез слънчева енергия. Размерът на фотоволтаичната инсталация използва цялата свободна площ на покрива и за една година успява да произведе 36 177 kWh електроенергия – количество, достатъчно за едно домакинство за 10 години. Топлата вода за санитарни нужди в сградата се осигурява от соларни колектори, като това спестява около 45 kW инсталирана мощност в бойлери за отопление на вода и драстично подобрява енергийната ефективност на сградата. С нея всеки ден слънчевите лъчи задоволяват битовите нужди от топла вода за над 800 души в сградата – служители и посетители.

Усилията на телекома за оптимизиране на енергийната ефективност включват още подобрения в отоплителните и охладителните системи – подновяване на чилърите и рекуператор, предназначен за атриума, който позволява отработеният вече въздух да се използва за затоплянето или охлаждането на новопостъпващия. В допълнение, новите хладилни агенти R-32 отговарят на последните екологични технологии и са най-балансирани от гледна точка на енергийната ефективност, безопасност и рентабилност. Сравнени с другите по-широко използвани агенти, те имат три пъти по-нисък потенциал за глобално затопляне и нулев потенциал за разрушаване на озоновия слой, което свежда до минимум въздействието им върху изменението на климата.

„Макар повечето ни усилия да остават невидими за хората, промяната, която създаваме, се усеща от всички. Всяка година правим различни изследвания на микроклимата и условията в сградата, следвайки най-новите стандарти и изисквания. Задачата ни е да поддържаме баланс между ефективното управление на сградата и подобряването на средата вътре, така че да осигурява не само комфорт, но и благоприятни условия за работа и съвместни дейности“, допълва Галин Рашков.

Всички тези инициативи са пример не само за устойчиво управление на сградите, но и за важната роля на бизнесите за положителната промяна и по-доброто бъдеще чрез отговорно използване на ресурсите. Инвестициите в декарбонизация на съществуващия и бъдещия сграден фонд стават все по-важни, защото предопределят посоката на растеж, както и напредъка ни по пътя за въглеродна неутралност.