Новини България

СУБ и Софияплан представиха нови инструменти за ОУП

На 25 януари в София се проведе специално събитие, което представи идеи и възможни насоки за включване на нови по-ефективни нормативни, фискални и пазарно-ориентирани инструменти за прилагане на устройствените планове в България. Събитието беше организирано от Съюза на урбанистите в България, който отбелязва 20 години професионално развитие, и ОП „Софияплан“, с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия. След приветствие от Посланика Н.Пр. Симон ван ден Бург говориха министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков.

Семинарът представи разработки и предложения от български експерти и ги съпостави с международния опит на специалния гост лектор проф. Ървин ван дер Крабен от Университета Радбаут, Нидерландия, експерт в областта на пространственото планиране и финансирането на градското развитие. Проф. д-р арх. Александър Слаев презентира своите предложения, разработени в партньорство с екипа на Софияплан, които включват съвременни инструменти за улавяне на стойност за финансиране на публична инфраструктурата; фискални инструменти като данъци и такси (например такса „Благоустройство“); инструменти за преструктуриране на собствеността; пазарни инструменти като преносими права на строеж и различни примери за публично-частни партньорства. Предложенията за нови мерки бяха допълнени от анализ на Петър Ганев и Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика, който разглежда нови приходоизточници и инструменти за финансиране на политиката по отчуждаване на имоти на територията на Столична община.

Събитието завърши с дискусия на предложенията и необходимите промени в практиката и в законовата и административната рамка, в която взеха участие експерти с разнообразен опит от различни професионални полета. Целта на семинара бе да започне активен диалог за възможностите за промени на националната нормативна рамка, които могат да доведат до по-добра публична инфраструктура в градовете и да подпомогне работата на общинското предприятие Софияплан в подготовката и обсъждането на предложения за актуализация и нови инструменти за прилагането на ОУП на Столична община.

„Придобиването, планирането, проектирането, преобразуването и поддържането на публичната инфраструктура е предизвикателство за общините“, изтъкна председателят на съюза на урбанистите в България д-р урб. Ангел Буров. „Подсигуряването на елементите от зелената система за широко обществено ползване при намаляването на времето за отчуждаването им с решението на Конституционния съд е особено изпитание предвид недостатъчните средства в публичните бюджети. Затова отправяме призив за целенасочени усилия за осъвременяване на градската политика и по-ефективно и равнопоставено изграждане и предлагане на публична инфраструктура.

Можем да оползотворим потенциала на общите блага и да създаваме повече добавена стойност за градовете, като залагаме тяхната ценност и стойност при планирането и проектирането им като градски екосистемни и социални услуги, имайки предвид ползите от тях и обществените разходи за обезпечаването им. Промените в климата, COVID пандемията, както и статистиката на здравни показатели на българското население ни убеждават отново и отново, че публичните паркове не са лукс, а необходимост. В София обаче има явно несъответствие между планираните параметри в ОУП и възможностите за тяхното реализиране“, сподели арх. Жоржета Рафаилова, вр. и. д. директор на общинското предприятие Софияплан.

„Навсякъде у нас липсва достатъчен бюджет за поддръжка и отчуждаване на нужните терени за паркове. Липсата на средства прави всички граждани губещи: както собствениците на „арестувана земя за озеленяване“, защото не могат да я използват, така и гражданите от гъсто населените квартали, защото страдат от недостиг на обществени зелени площи. Това налага търсене на нови инструменти, които да осигурят финансиране за реализацията на устройствените планове“. В момента екипът на Софияплан работи по консолидиране, структуриране и подготовка на детайлното представяне и обсъждане на събраните предложения за нови инструменти за прилагане на ОУП.