Статии

Хърватия ще развие първия нисковъглероден градски квартал в региона

Карловац е първият град в Хърватия и един от малкото в Европа, приел пространствен план за превръщане на своите райони в устойчиви, енергийно ефективни и устойчиви на климата. Карловац, един от лидерите на енергийния преход в Хърватия, получи помощ в начинанието от Регионалната енергийна агенция на Северозападна Хърватия (REGEA). REGEA беше един от партньорите в проекта Interreg Europe LC Districts, който стартира за промяна на стратегическите документи за напредък в декарбонизацията на градските квартали.

Идеята беше да се използват енергийни и климатични елементи в пространствените планове. Агенцията заяви, че е идентифицирала, заедно с градовете в северозападна Хърватия, пространствените планове като един от ключовите документи, които могат да ускорят декарбонизацията на градовете и градските райони или да я забавят. Териториалните планове са в юрисдикцията на местните и регионалните власти и могат да се използват като инструмент за насърчаване на енергийния преход. REGEA направи всички необходими анализи и издаде препоръки как да се включат мерките от Плана за действие за устойчива енергия и климат (SECAP) на Карловац в пространствения план.

Резултатът от процеса, в който участваха градски служби, комунални служби, доставчици на енергия, неправителствени организации, академичната общност и граждани, беше пространствен план, одобрен от Общинския съвет, който проправи пътя за устойчивост, казват от REGEA и добавят, че че пилотният проект е създаден за плана за градско развитие на зона Luščić. Някои от ключовите части включват пълна забрана на изкопаемите горива за отопление (не се планира мрежа за природен газ). Начинанието е насочено към въвеждане на по-високи стандарти за използване на възобновяеми енергийни източници в сравнение с национално ниво и популяризиране на природосъобразни решения за адаптиране към изменението на климата.

Според REGEA при изготвянето на пространствения план в рамките на проекта LC Districts е използвала информация за добри практики от Швеция, Италия, Испания и Чехия. Град Карловац ще служи като пример за декарбонизация за други градски райони в Хърватия, добавя агенцията. Сега REGEA си сътрудничи с Министерството на икономиката и устойчивото развитие и Министерството на териториалното устройство и строителството, за да им помогне да включат знанията, придобити в процеса, в стратегически документи с цел улесняване на енергийния преход, адаптиране към ефектите от изменението на климата и повишаване на устойчивостта на местните и регионалните власти.