Новини България

Променен е проектът на Насоки за кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на публичните сгради

Изменени са Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. До 1 декември 2022 г. по официален път или на електронна поща oprd@mrrb.government.bg могат да бъдат подавани коментари и предложения по актуализирания проект. Промените са направени след двукратно проведени обществени обсъждания и консултации с Европейската комисия.

Намалени са изискваният клас на енергопотребление на сградите от „А“ на „B“, както и минималните прагове на заявените средства по всеки индивидуален проект за сгради за административно обслужване, за обществено обслужване в областта на културата и изкуството, и за спорт от 200 000 лева на 50 000 лева. Въведено е задължително съфинансиране от кандидата чрез поемане със собствени средства на разходите, свързани със строително-монтажни работи, произтичащи от нормативни изисквания за безопасната експлоатация на сградите, и предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата.

Ще се изисква финансово участие на кандидата и за нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация строително-монтажни работи. Например за дейности по отстраняване на локални дефекти и повреди, ненарушаващи общата конструктивна устойчивост, но създаващи опасност за преките ползватели или неотстраняването, на които би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще. Съфинансиране ще се изисква също и за строително-ремонтни работи по осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда). Общият размер на средствата по процедурата е 408 414 609,60 лева с ДДС, от които 68 069 101,60 лв. ще се осигурят от държавния бюджет.

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от крайния получател на средствата /партньора и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026. Планираната продължителност на всяко предложение, включително предвидените дейности, не може да надвишава 30 месеца и трябва да бъде до 30.06.2026 г. Близо 285,9 млн. лв. от общия ресурс могат да бъдат инвестирани в енергийна ефективност на държавни и общински административни сгради, ползвани от административни структури и органи на изпълнителната власт и техните териториални звена, вписани в административния регистър.

Музеи, библиотеки, читалища, художествени галерии, кинозали, концертни, оперни, театрални, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др., които са държавна или общинска собственост, ще бъдат подкрепени с над 61 млн. лв. Над 61 млн. лв. са и средствата за обновяване на държавни или общински спортни и тренировъчни зали, спортни бази, многофункционални зали за провеждане на спортни мероприятия и други. В обхвата на процедурата не попадат сгради от образователната, социалната и здравната инфраструктура, такива ползвани от банки, складове, хранилища, гробищни паркове.

Не са допустими още спортни и детски площадки, физкултурни салони, училищна спортна база, хижи. С предложения за изпълнение на инвестиции могат да кандидатстват общини, областни администрации, министерства, централни и териториални администрации. При смесена собственост се допускат партньорства. Мерките за енергийна ефективност ще се изпълняват въз основа на енергийно обследване. Задължително е постигането на клас на енергопотребление минимум „В“ след изпълнение на енергоспестяващите мерки и минимум 30% спестяване на първична енергия за всяка сграда. С приоритет ще бъдат предложенията за изпълнение на инвестиция за енергийна ефективност в съчетание с използването на възобновяеми енергийни източници.

Ще се изисква съоръжението за производство на енергия от възобновяеми източници да бъде собственост на кандидата, а осигурената енергия да се ползва единствено за собствено потребление. Дейностите по процедурата ще се осъществяват на база на предварително извършено разпределение на средствата по място на изпълнение на инвестицията в 10-те големи градски общини, 40 градски общини и 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

Проектодокументът може бъде намерен на интернет страницата на МРРБ в „Проекти по НПВУ“, „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд“.