Новини България

С промени в Закона за управление на етажната собственост се улеснява достъпът до средства за енергийно обновяване

МРРБ публикува за обществено обсъждане промени в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), с които ще се улесни достъпа до средства за енергийно обновяване в многофамилни жилищни сгради. Промените са в изпълнение на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции“, залегнала в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ/Плана) имаща отношение и към изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване“. За да се улеснят инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, всяка етажна собственост ще следва да открие банкова сметка със специално предназначение за събиране на средства за управление и поддръжка на общите части на етажната собственост.

Това ще улесни и кандидатстването по колективни кредити пред различни финансови институции. Разпореждането с този ресурс ще може да се извършва от председателя на управителния съвет (управителя) въз основа на решение, прието от общото събрание. Променя се и начинът на провеждане на общо събрание на собствениците. В изрично изброени в закона случай се предвижда възможност общото събрание да се провежда чрез онлайн връзка, не само присъствено. Така се увеличават възможностите за участие на повече собственици, ползватели и обитатели и се създават условия за по-добра комуникация в етажната собственост.

В законопроекта е направено предложение и за неприсъствено гласуване на решение на общото събрание. То ще може да се извърши до 7 дни след провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или изпратена на електронна поща, подписана с квалифициран електронен подпис. Отпада нормативно определената възможност за отлагане на общото събрание за следващия ден, в случаите, когато не е налице изискуемият кворум. Според изменението общото събрание ще се отлага с един час и ще се смята за законно, колкото и идеалните части от общите части на етажната собственост са представени.

С промените се вменява задължение всеки собственик или ползвател в срок до петнадесет дни от придобиване правото на собственост или ползване на самостоятелен обект в сградата в режим на етажна собственост, както и при отдаване на самостоятелния обект под наем или встъпване в друго правоотношение, допускащо пребиваване на лица различни от собственика в самостоятелния обект, да подаде декларация за вписване в книгата на етажната собственост на съответните данни. При неизпълнение на това му задължение, съответният се наказва с глоба от 50 до 250 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 100 до 500 лв., когато е юридическо лице. Предвижда се книгата на етажната собственост да може да се поддържа и в електронен вид.

Данните в нея ще се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец. В законопроекта се предлага заплащане на възнаграждение без значение дали управител е собственик на самостоятелен обект в сградата или управлението е възложено на търговец, извършващ по занятие управление на етажна собственост. Въвежда се и задължението на етажната собственост да избере контролен съвет или контрольор, като за тях също е предвидено заплащане на възнаграждение. Общото събрание има възможност да гласува тези възнаграждения да не се плащат освен в случаите, когато управлението е възложено с договор на търговец. Запазва се принципът децата, ненавършили 6-годишна възраст, да бъдат освободени от разходи за управление и поддръжка.

Управителят на етажната собственост ще е длъжен всеки месец да публикува на видно и обшодостъпно място отчет за приходите и разходите за месеца. Със законопроекта се регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради. По този начин ще се подобри контролът върху компаниите, извършващи тази дейност и ще се гарантира по-голяма отговорност спрямо потребителите. Въвежда се изискването лицата, които управляват и поддържат етажната собственост, да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон. Всички те ще бъдат вписани в специален регистър към МРРБ и ще получат удостоверяващ документ. Регистрацията ще важи за срок от 5 години и вписаните търговци ще трябва да обновяват информацията в него всеки път, когато настъпят нови обстоятелства, които засягат изискванията към тях.

Ако търговец, който извършва управление на етажна собственост, е без необходимата регистрация или продължава да осъществява такава дейност след заличаване от така поддържания в МРРБ регистър, подлежи на имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1000 лв., а при повторно нарушение тя ще е в размер от 1500 лв. до 2000 лв. За да бъдат вписани в регистъра и да могат да упражняват дейността на територията на страната, професионалните домоуправители ще трябва да имат завършено висше образование, професионален опит от минимум 3 години. Те трябва да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност.

Ще са задължени да наемат по трудово и/или гражданско правоотношение минимум двама служители, един от които с юридическо или икономическо образование и един със завършено техническо образование. Ще се изисква и наличието на сключена застраховка „Професионална отговорност“, която ще покрива вреди, причинени при и по повод упражняване на дейността. Целта на промените е правата на потребителите на услугата да бъдат максимално защитени и да се гарантира високото ѝ качество.