Новини България

КСБ: Предложените промени в ЗУТ предоставят възможност на „заинтересовани лица“ да злоупотребяват с права

На 12 юли Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление (КРРБМС) в Народното събрание проведе заседание, на което бяха разгледани и приети на първо четене предложения за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Част от измененията касаят чл. 149, ал. 2 и чл. 177, ал. 7.

В мотивите на вносителите на законопроекта е посочено, че се цели изпълнението на изискванията и препоръките на решението от 2012 г. на Комитета за съответствие към Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Камарата на строителите в България (КСБ) излезе със становище, с което категорично се противопоставя на приетите от КРРБМС промени в ЗУТ, тъй като те предоставят възможност на „заинтересовани лица“ да злоупотребяват с права.

„На практика се предоставя възможност на неограничен кръг НПО и граждани, като „заинтересовани лица“ по конвенцията, да могат да обжалват строителни разрешения за всеки строителен обект от къща до магистрала. Нещо повече, приетите от Комисията предложения засягат и обекти с разрешение за ползване или такива пред разрешение за ползване. Това отваря широко поле за блокиране на реализацията на важните инфраструктурни проекти и на всяко инвестиционно намерение“, се посочва в становището на Камарата.

Според КСБ с предлаганите промени се нарушават основни принципи в правото за справедливост в обществените отношения и стабилност на административните актове. „Абсолютно недопустимо е под прикритието на оспорване на Разрешение за ползване да се изследват въпросите за законосъобразност и целесъобразност на промени в устройствените планове, още повече когато това се извършва на етап въвеждане на обект в експлоатация“, изтъкват от КСБ.

От Камарата обръщат внимание, че основната функция на законодателната власт е да регулира обществените отношения по справедлив начин, така че да бъде запазен балансът в обществото. „С предложените промени, приети в КРРБМС, тази основна цел на законодателната власт е нарушена. При липса на стабилност на административните актове (каквито са разрешенията за строеж и разрешенията за ползване) основните принципи на регулиране на обществените отношения ще бъдат нарушени“, се посочва в позицията.

КСБ счита, че приетите от парламентарната КРРБМС промени в ЗУТ поставят под сериозен риск инвестиционната дейност в страната, създават предпоставки за непредвидими по мащаб щети на бизнеса, както и че ще доведат до увреждане на обществения интерес. „Всяко инвестиционно намерение от най-дребното до най-мащабното ще може да бъде атакувано и спряно от „заинтересовани“ лица и организации. Потърпевши от това решение, взето с 6 срещу 4 гласа при само 10 присъствали от общо 18 членове на Комисията, ще са всички български граждани. Те ще бъдат лишени от модерна инфраструктура и европейско качество на живот, както и ще бъде поставен под риск цялостният инвестиционен процес. Това ли е целта?“, казват в заключение от Камарата.