Новини България

Проведе се заключителната пресконференция по проект „SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”

Проведе се заключителната пресконференция по проект „SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”. В събитието участие взеха Валентин Николов, изп. директор на КСБ, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на ФСИВ – „Подкрепа“, Йордан Йорданов, зам.-председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, Нина Георгиева, експерт „Организационна политика“ в Камарата на строителите в България (КСБ). Модератор на пресконференцията бе Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. Йордан Йорданов посочи, че идеята на проекта се основава на желанието да се подобри социалният диалог в сектор „Строителство“ в България.

„Тази необходимост е решаваща за редица европейски държави, в които социалният диалог е слабо развит и е нужно неговото засилване“, сподели той. Зам.-председателят на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ подчерта, че проектът SuSodCo поставя акцент върху изграждането и укрепването на капацитета на националните секторни социални партньори чрез персонализирана методология за изследване на социалния диалог и събития за изграждане на капацитет, които могат да бъдат прехвърлени в други сектори. Експертът в отдел „Организационна политика“ в КСБ Нина Георгиева представи кратко описание на събитията за изграждане на капацитет и приоритетните теми за социален диалог в България.

„Изключително много бяха приоритетните теми, които засегнахме по-време на виртуалните събития по проекта. Фокус за нас беше да изградим капацитет в експертите и служителите на работодателските и синдикалните организации за ефективно организиране на социалния диалог на национално равнище, както и тяхното ефективно участие в реализацията му на европейско ниво“, поясни тя. Зам.-председателят на КТ „Подкрепа“ и председател на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис направи кратък анализ на дигитализацията в строителството и професионалното образование и обучение, като сподели, че цифровизацията е четвъртата техническа революция, която наблюдаваме в настоящия век.

„Нейното въздействие е в няколко аспекта – от една страна, върху пазара на труда с възникването на нови професии и работни места, а от друга – въздействието ѝ върху различните сектори. „Дигитализацията оказва влияние и върху необходимостта от повишаване на квалификация и добиване на нова квалификация в зависимост от инвестиционните намерения на фирмите, в които тези хора са заети“, поясни той и добави, че цифровизацията на строителния сектор е все още в начална фаза и ще бъде една от темите, по която предстои много работа и развитие. Инж. Партениотис благодари на КСБ за отличното партньорство по проекта и подчерта, че планират съвместните им инициативи да продължат да се развиват.

Изп. директор на Камарата на строителите в България Валентин Николов запозна присъстващите на пресконференцията с приноса на браншовата организация по темата за командированите работници в строителния сектор. „Ние заедно с КТ „Подкрепа“ имаме дългосрочно сътрудничество по този въпрос. В момента представяме проекта SuSodCo, но той е част от една цяла поредица от различни други инициативи“, сподели той. Николов коментира, че темата за командированите работници е много сложна и по нея има пропуски и в европейското законодателство. От думите му стана ясно, че особено силно проблемът се е откроил по време на пандемията.

„Ние от години сме запознати с казуса и полагаме сериозни усилия, резултатите все още са малки, но ще продължим да работим в тази сфера“, каза Николов. Участниците в пресконференцията се обединиха около мнението, че държавата трябва в най-кратки срокове да приеме методика за индексацията на договорите в строителството, защото в противен случай ще бъде застрашено реализирането на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост и оперативните програми. „Всеки ден в КСБ получаваме по четири-пет сигнала от фирми, които изпитват затруднение да завършват обектите си. Решението на проблема не търпи отлагане“, категоричен бе Валентин Николов.