ФМ новини

Енергийно ефективните сгради ще помогнат в борбата с енергийната бедност

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подкрепя предложението на Комисията за актуализиране на Директивата за енергийните характеристики на сградите. Новите правила ще се борят със структурните дългосрочни недостатъчни инвестиции в строителството чрез въвеждане на минимални стандарти за енергийна ефективност на ЕС, нови изисквания за сертификати за енергийни характеристики и „паспорт за ремонт“ на сградата. Актуализираната директива за енергийните характеристики на сградите ще помогне за постигане на енергийно ефективна, висококачествена среда, предоставяйки инструментите за справяне с енергийната бедност и коригиране на структурните дългосрочни недостатъчни инвестиции в строителството.

С оглед на това Комитетът прие своето становище относно преработената Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD) на пленарната си сесия през март, като приветства факта, че новото предложение на Комисията взема предвид въпросите, изтъкнати в предишни становища на ЕИСК. Неотдавнашното рязко увеличение на цените на енергията и перспективата за високи цени поне в средносрочен план показаха, че е по-важно от всякога да се въведе стратегия за облекчаване и изкореняване на енергийната бедност. През 2018 г. 6,8% от хората в ЕС, приблизително 30,3 млн., не са били в състояние да се справят със сметките за комунални услуги и поради това са били изложени на риск от прекъсване на доставките, а последните развития в сектора влошиха този проблем.

За да осигури достойни, достъпни и здравословни жилища за всички, ЕС следва да приложи дългосрочни конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградите, включително безопасното отстраняване на азбеста. Това е още по-спешно, тъй като отоплението и охлаждането на базата на изкопаеми горива ще станат по-скъпи с нарастващите разходи за квотите на системата за търговия с емисии на ЕС (EU ETS). За да се постигнат тези резултати, ЕИСК силно подкрепя три целеви мерки. Въвеждането на ниво ЕС на някои минимални стандарти за енергийна ефективност, по-специално за най-лошо представящите се жилищни сгради, е значителна стъпка напред, въпреки че оставя на държавите-членки да решат дали останалата част от жилищната сграда трябва да бъде обхваната от националните стандарти.

Друг важен момент са повишените изисквания по отношение на надеждността и използваемостта на сертификатите за енергийни характеристики (EPC). Като се има предвид централната им роля за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд, важно е те да бъдат надстроени до цифров формат, с добро качество, подробно съдържание, методи за изчисление, достъпност, достъп и публикуване. Въпреки това, EPC в хартиен формат трябва винаги да е на разположение за граждани, които се нуждаят от такъв. И накрая, създаването на „паспорт за обновяване“ на сградата до 2024 г. – това ще даде на потребителите по-лесен достъп до информация и по-ниски разходи при планиране обновяването на техните сгради. ЕИСК поставя под съмнение ефекта му, тъй като паспортът не е задължителен, но признава, че паспортът включва и по-широки предимства, свързани със здравето, комфорта и реакцията на сградата към изменението на климата.