Новини България

ДНСК възложи на УАСГ техническата експертиза за премахване на незаконния строеж в местността „Алепу“

Дирекция за национален строителен контрол възложи на Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия да изготви техническа експертиза за премахване на незаконния строеж в местността „Алепу“. ДНСК започва прилагане на разпоредбите в чл. 225 от Закона за устройство на територията за премахване на извършеното незаконно строителство в изпълнение на решението на Върховния административен съд от 16.11.2021 г. С него съдът обявява за нищожно разрешението за строеж № 100/10.09.2018 г. на „Алепу Вилидж“ АД за строеж: „Курортен комплекс „Алепу Вилидж“.

Експертизата е първата стъпка за премахване на незаконното строителство на „Алепу“. Тя ще включва обследване на състоянието на конструктивните съоръжения, както и независим технически анализ на масива и на изградените съоръжения, базиран на теренни и ситуационни данни. Експертите на УАСГ ще определят обема на строително монтажните работи, които могат да бъдат премахнати без това да предизвика свличане на земна маса, аварии или щети. Строежът има два етапа.

Първият представлява укрепване на свлачището, а вторият е изграждане на курортен комплекс. Именно заради това са необходими експертиза и анализ на специалисти със знания в областта на земното строителство, конструкции и безопасност, както и становища от „Геозащита“ ЕООД. Съгласно нормативната уредба разходите по премахването са изцяло за сметка на възложителя на строежа.