Статии

Ирландия с план за модернизиране на 500 000 жилища до 2030 г.

Правителството на Ирландия представи план за модернизиране на една трета от жилищния фонд на страната до 2030 г. За постигане на целта страната ще трябва да извършва около 76 000 модернизации годишно от 2026 г. Новата Национална схема за енергийно надграждане на дома – администрирана от Органа за устойчива енергия на Ирландия (SEAI) – ще предложи повишени нива на безвъзмездна помощ до 50% от разходите за типично надграждане на домашната енергия с термопомпа.

Освен това властите ще опростят процедурите за модернизиране на енергията в дома, включително достъп до финансиране, ще увеличат броя на безплатните модернизации на енергия за домакинства, изложени на риск от енергийна бедност, и ще предложат специална повишена ставка на безвъзмездни средства, еквивалентна на 80% от типичните разходи, за изолация на тавански и кухи стени за всички домакинства. Национален фонд от 8 млрд. евро ще финансира мярката до 2030 г. Страната също така възнамерява да използва част от средствата си за възстановяване от COVID-19 от Европейския съюз за финансиране на програмата си за модернизиране.

През юли 2021 г. Ирландия трансформира в закон законопроекта за действия в областта на климата и нисковъглеродно развитие. Законът поставя обвързваща цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 51% до 2030 г. в сравнение с 2018 г., с цел постигане на въглероден неутралитет до 2050 г. През ноември 2021 г. ирландското правителство представи своя План за действие за климата на стойност 125 млрд. евро, който цели модернизирането на 500 000 жилища до 2030 г. (цел от 44-56% намаляване на емисиите от домове и сгради).