ФМ новини

Адаптиране на домовете и сградите за едно по-екологично бъдеще

На 14 юли Европейската комисия представи пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане, за да бъдат постигнати амбициозните цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. Като част от информационната кампания, свързана с постигането на тези цели, ЕК представи бюлетин, свързан с адаптирането на домовете и сградите за по-екологично бъдеще.

Основните предложения, касаещи жилищата и сградите, са:

  • Чрез преразгледаните директиви за енергийната ефективност и за енергията от възобновяеми източници ще се повиши енергийната ефективност на сградите и ще се насърчи използването на възобновяема енергия в сградите.
  • С новия Регламент за разпределяне на усилията се определят цели за намаляване на емисиите за различни сектори, включително сградите, във всички държави членки до 2030 г.
  • Търговията с емисии от горивата за сгради ще ускори намаляването на емисиите и ще стимулира инвестициите във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Чрез новия социален фонд за климата, финансиран от приходите от търговията с емисии от автомобилния транспорт и сградите, ще се предоставя финансова подкрепа на гражданите, по-специално на уязвимите домакинства, за да инвестират в реновиране или отоплителни системи, което ще допринесе за постигането на справедлив преход.

С преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници ще се:

  • улесни интегрирането на възобновяемите енергийни източници в мрежата (напр. разработване на нови технологии, интегриране на съоръженията за съхранение и подобряване на трансграничното сътрудничество);
  • осигурят по-големи стимули за електрификация (напр. термопомпи и електрически автомобили) и за използване на нови горива, като например водород от възобновяеми източници;
  • насърчи подобряването на енергийната ефективност и кръговостта (напр. улесняване на използването на отпадна топлина).

Чрез търговията с емисии от горивата за сгради ще се:

  • определи цена за замърсяващите горива, с което ще се насърчат производителите да създават иновации и да инвестират в чиста енергия и да я предлагат на крайните потребители;
  • финансира социален фонд за климата с цел предоставяне на финансова подкрепа на гражданите, по- специално на уязвимите домакинства, за да инвестират в реновиране или отоплителни системи, което ще допринесе за постигането на справедлив преход;
  • осигурят еднакви условия на конкуренция за всички варианти за отопление чрез допълване на съществуващата цена на въглеродните емисии при електрическото и централното отопление с подобна цена при битовото отопление;
  • създадат приходи за държавите членки, които могат да се използват за подпомагане на декарбонизацията на сградите.