Новини България

Държавни и общински сгради ще могат да се превърнат в такива с близко до нулево енергийно потребление с безвъзмездно финансиране

Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по процедурата „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. чрез програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“. Целта на процедурата е обновяване на сградите и превръщането им в такива с близко до нулевото потребление на енергия. Процедурата е на обща стойност 10,7 млн. евро. Бенефициентите ще могат да получат 100% от стойността на всеки проект, като минималният размер на помощта е 200 хил. евро, а максималният – 1,2 млн. евро. Допустими кандидати са общински администрации и държавни институции. Срокът за кандидатстване е 10 ноември 2021 г. Пълните условия по процедурата могат да бъдат намерени тук.