Новини България

Двуцифрено се свива строителството на сгради през януари спрямо година по-рано

Според данни на НСИ строителството на сгради се е свило двуцифрено през януари спрямо година по-рано. В сравнение с декември 2020 г., на месечна база сградното строителство е намаляло с 1,8%. През януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1,3% под равнището от предходния месец, а на годишна база намалението е 6,4%. Според данните, състоянието на промишлеността е по-добро – през януари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0,8% в сравнение с декември 2020 г. На годишна база се отчита спад с 3,4% спрямо януари 2020 г. На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост – със 17,8%, при преработващата промишленост – с 2,7%, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1,4%.