Новини България

Заявяваме онлайн разрешение за строеж и скици

Нови 12 електронни услуги, свързани с устройството на територията, могат да се заявяват чрез информационния портала на Държавна агенция „Електронно управление“. Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община се включи в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Онлайн може да се заявят скици за недвижими имоти, разрешение за изработване на подробни устройствени планове или констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строеж, и др.

Ето кои са всички услуги:

– Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове;
– Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;
– Издаване на скици за недвижими имоти;
– Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове;
– Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи;
– Издаване на виза за проектиране;
– Издаване на разрешение за строеж;
– Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока;
– Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти;
– Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях;
– Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет;
– Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет.