Новини България

Подобряват се изискванията за достъпна среда за обществените сгради и обекти

Рампи, тактилни настилки и други необходими технически средства, осигуряващи достъп за хора с намалена подвижност, ще трябва бъдат осигурявани при спазване на подобрените изисквания за достъпност за всички обществени сгради и обекти, като например магазини, кафенета, ресторанти и други, дори ако не заемат цялата сграда. Разпоредбите ще са задължителни за новите сгради и обекти, а при съществуващите мерки за осигуряване на достъпност ще се изпълняват при основни обновявания, ремонти или реконструкция, в случай че има техническа възможност. За да се прецени това, задължително ще се извършва оценка на достъпността. Ако изискванията не могат да бъдат спазени изцяло, те ще се осигуряват доколкото това е технически възможно, без да се намаляват недопустимо проектните характеристики на сградите и обектите. Това предвижда проектът на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, който е публикуван за повторно обществено обсъждане.

Разпоредбите на новата наредба ще се прилагат при проектирането и изпълнението на достъпна среда в населените места или на нови сгради или съоръжения за обществено обслужване, включително самостоятелни обекти в тях. Те ще важат и за производствените сгради с технология на производство, която позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания, както и за новите многофамилни жилищни сгради. Проектонаредбата, например, пояснява, че местата за паркиране за хора с увреждания към сгради/самостоятелни обекти трябва да са в непосредствена близост до входа, осигуряващ достъп за хора с намалена подвижност. При липса на техническа възможност те трябва да са на разстояние до 50 м от тях. Уточнени са и други елементи на достъпната градска среда – пешеходните пространства и пътеки, спирките на превозни средства, елементите за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели.

Всички те трябва да бъдат проектирани и изпълнени, така че да имат универсален дизайн, да са лесни за разбиране, а опасните зони да се минимизират. Към сградите и съоръженията за обществено обслужване са определени специфични изисквания в зависимост от предназначението им. Например най-малко пред едно от гишетата за обслужване на клиенти в сградите за обществено обслужване трябва да е осигурено свободно пространство с определена широчина и височина, за да е достъпно за всички посетители. Проектът на наредбата, разработен в изпълнение на Закона за хората с увреждания и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, може да бъде намерен на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Предложения могат да бъдат подавани до 24 декември 2020 г. на имейл press@mrrb.government.bg.