Новини България

Близо 103 млн. лв. са предвидени за саниране на къщи

Близо 103 млн. лв. е индикативният бюджет, предвиден за мерки за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради в рамките на интегрираната програма за енергийна ефективност, включена в проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост. За първи път собствениците на къщи ще имат достъп до безвъзмездни средства за саниране. Предстои след одобрение на плана от ЕК да се изготвят изискванията, с които ще се подават заявления пред общините, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на публичната онлайн консултация по Плана с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, министерствата на енергетиката, на културата, на младежта и спорта, на вътрешните работи и др., на която бе дискутирана Интегрираната програма за енергийна ефективност.

3 млрд. лв. са планираните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост, с които ще се прилагат мерки за повишаване на енергийната ефективност на обществени, частни и индустриални сгради и ще се изграждат модерни системи за улично осветление. 1,7 млрд. лв. е общият ресурс, предвиден за жилищни сгради, от които над 90% – за многофамилни. С 417 млн. лв. ще се финансират публични здания, а над 282 млн. лв. са средствата за промишлени предприятия. 452 млн. се предвижда да се насочат за енергийно ефективно улично осветление, включително въвеждането на интелигентни системи за неговото управление. Бенефициенти ще са общини, областни администрации и министерства, като мерките по отношение на промишлените предприятия и уличното осветление ще се изпълняват и чрез възможности за публично-частни партньорства.

При многофамилните жилищни сгради се предвижда продължаване на изпълнението на сега действащата Национална програма за енергийна ефективност, като фокус ще бъдат чакащите проекти в Българската банка за развитие, както и тези в листите на чакащите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Става дума за над 3000 обекта на територията на страната, които ще претърпят допълнителна приоритизация по заложени критерии от МРРБ. За приоритизиране на сградите и оформяне на критериите ще се търси допълнителна информация от общините. За повишаване на енергийната ефективност ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия в цялата страна.

С превес по отношение на възможност за финансиране се предвижда да бъдат големите предприятия, които са с най-голям сграден фонд, тъй като ще имат най-съществен принос за намаляване на вредните емисии. Целта е да се повиши конкурентоспособността на икономиката с намаляване на себестойността на продукцията чрез намаляване на оперативните разходи. При подмяната на уличното осветление, освен нови енергоспестяващи лампи, подмяна на кабели, стълбове и внедряване на интегрирани интелигентни системи за управление, ще може да се включат също видеонаблюдение, системи за повишаване на сигурността в населените места, както и модули за безжичен интернет.