Новини България

МРРБ работи за създаването на система за управление на държавната и общинската собственост

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) работи за създаването на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост. Целта на системата е да обедини съществуващите регистри за имотите – държавна и общинска собственост, поддържани от различните институции. Мярката е залегнала в Актуализираната Пътна карта, приета с решение на Министерския съвет във връзка със Стратегията за развитие на електронното управление. МРРБ поддържа главен регистър за обектите и имотите – изключителна държавна собственост, а в 28-те областни администрации се поддържат регистри за имотите публична и частна държавната собственост.

Министерството на финансите поддържа главен регистър за имотите – държавна собственост, намиращи се извън страната, а всички първостепенни разпоредители с бюджет поддържат главен регистър за имоти – държавна собственост, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната. Отделно, всички общини поддържат регистри на публичната и частната общинска собственост. Единната система ще бъде администрирана от министерството, а всички първостепенни разпоредители с бюджет и общинските администрации ще имат компетентност и отговорност за вписванията, отразяването на промени, актуализацията и заличаванията в системата за територията и имотите, за които отговарят.

МРРБ стартира процедура по пазарни консултации за предоставяне на индикативни ценови оферти, като част от подготовката на проекта. Ще бъде извършен цялостен анализ на текущото състояние на поддържаните регистри в 28-те областни администрации, първостепенни разпоредители с бюджет, и в 265-те общини, за да бъдат установени формата и обема на данните в съществуващите регистри, включително на възможността за мигриране на данни от тях в новия регистър. Ще се изследват възможностите системата да бъде използвана и за управление на държавните и общински обекти, чрез създаването на модул, в който се вписват данни за имота, като например:

– номер на съставения акт за собственост;
– досие на имотите, местонахождение;
– вид;
– данъчна оценка;
– предоставени права за управление;
– договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права;
– актове, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна или общинска собственост и други обстоятелства.

На администраторите и служителите ще бъде проведено обучение за работа със системата. Получените при пазарните консултации индикативни ценови предложения ще бъдат използвани от МРРБ при подготовката на проект, с който министерството ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Добро управление“. В консултациите могат да се включат всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в предвидените дейности: изготвяне на предложения за нормативни промени и техническо задание за изграждане на система, както и изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост.

Поканата за пазарни консултации, заедно с придружаващите я документи, е публикувана в Профил на купувача на МРРБ в ЦАИС ЕОП. Подписаните и подпечатани индикативни оферти може да се изпращат на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, в административния център на МРРБ, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч., в рамките на 14 календарни дни от датата на публикуване на поканата.