Новини България

Наредба регламентира свързването на имотния регистър, кадастъра и редица информационни системи

Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлагат да се приеме наредба, с която да бъде регламентиран достъпа до данните в имотния регистър, кадастъра и редица други информационни системи. Сред основните нововъведения в правния режим, които се предлагат, е подробното уреждане на изискванията и взаимоотношенията при поддържане на вече създадените информационни системи на кадастъра и на имотния регистър в трите им основни компонента:

  • администриране на процесите на експлоатацията и поддържането на самите системи;
  • поддържане на данните в актуален и достоверен вид;
  • техническото поддържане на системите и на включените в тях компоненти.

Предвижда се подробна правна уредба за използването на информационните системи, както и правила за въвеждане и актуализиране на данните и за предоставяне на справки и на услуги от информационните системи. Уреден е прекият, включително отдалечен достъп до данните в информационните системи.

Регламентирани са правилата за обмен на данни с други информационни системи:

  • Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ),
  • Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ),
  • Регистъра на населението – Национална база данни „Население“,
  • Търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти, както и със специализираните информационни системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

Разширяват се електронните услуги, изпълнявани чрез информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, и се създават предпоставки за повишаване на тяхната електронизация. По този начин ще се постигне облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез съществено елиминиране на процесите, изискващи лично присъствие.