Новини България

Анкетно проучване сред фирми, занимаващи се с фасилити мениджмънт на сгради в режим на етажна собственост

Енергийната ефективност в жилищния сектор е сред основните европейски приоритети, като са поставени високи цели, за чието изпълнение са осигурени значителни финансови ресурси. Темата е особено актуална за България, предвид огромните нужди: 93 % от жилищния сграден фонд има необходимост от въвеждане на мерки за енергийна ефективност. С Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, разработена по изискванията на европейски директиви, държавата се ангажира да 2050 г. да подпомогне обновяването на 60 % от жилищния сграден фонд. За територията на Столична община това касае повече от 20 хиляди сгради в режим на етажна собственост.

С цел създаване на необходимите условия, които да направят възможен и работещ модел на съфинансиране от българската страна бе защитен проект по Програма Хоризонт 2020 за създаване на интегрирани услуги за жилищно обновяване – Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov). В рамките на проекта ще бъде разработен и тестван устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване.Моделът цели да включи пазарните ,,играчи” в процеса – собственици, бизнес (професионално управление на етажната собственост, доставчици на услуги в областта на енергийната ефективност) и финансов сектор, създавайки необходимите условия за подпомагане на етажните собствености в организацията на процеса и за решаване на въпросите, свързани със съфинансирането.

По проект SHEERenov бе защитена концепцията, че тази роля може да бъде изпълнявана от партньорски съюзи от фирми с допълващите се компетентности – професионални домоуправители и фирми, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност. Професионалните домоуправители могат да управляват проблематиката, свързана с човешкия фактор – собствениците в многофамилните сгради, а фирмите доставчици на енергийно-ефективни услуги са компетентни да управляват процеса на повишаване на енергийна ефективност на сградите. В тази връзка, в началната фаза на изпълнение на Проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на нуждите, нагласи и възприятия за създаване на бизнес алианси за целите на навлизането на пазара на EE за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

В рамките на партньорството си в проекта SHEERenov, БГФМА Ви кани да вземете участие в анкетно проучване, насочено към фирми, занимаващи се с фасилити мениджмънт на сгради и/или професионално управление на жилищни сгради, в режим на етажна собственост. Становищата, отразяващи Вашите нужди и нагласи са ценни за нас и ще ги вземем предвид при изпълнението на проекта. А това, в крайна сметка е в полза както на Вашия бизнес, така и на крайните потребители на Вашите услуги. Анкетата може да бъде попълнена онлайн до 24.08.2020 г. тук.