Новини България

Над 96% от територията на страната са обхванати от кадастър

Към 21.07.2020 г. кадастърът обхваща 106,8 хил. кв. км или 96,21% от територията на страната, като е набрана информация за над 17,5 млн. недвижими имота, гласи отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на депутатски въпрос относно собствеността на земеделска земя от физически и юридически лица. Кадастрална карта и кадастрални регистри има за 1028 населени места (урбанизирана и неурбанизирана територия), в т.ч. всички областни градове и 132 общински центъра. Такива са създадени и за неурбанизираните територии на още 3866 землища. Неурбанизираната територия обхваща землища или части от землища извън границите на урбанизираните места на населените места и на селищните образувания, в т.ч. земеделски и горски територии.

В отговора си министър Аврамова предоставя справка за собствеността на физически и юридически лица върху земеделски земи въз основа на площта, като данните от кадастъра показват, че 29 физически и 53 юридически лица, включително еднолични търговци, притежават между 10 000 и 20 000 дка земеделска земя. Собственици на до 30 хил. дка земя са 8 физически и 20 юридически лица.

„Между 30 хил. дка и 50 хил. дка земеделска земя притежават 5 физически и 6 юридически лица. 12 юридически лица са собственици на земеделска земя с площ от 50 хил. до 100 хил. дка. Между 100 хил. и 200 хил. дка земя притежават 2 физически и 3 юридически лица. 4 юридически лица имат собственост върху между 200 000 дка и 300 000 дка земеделска земя, а други 2 – върху земя с площ от 300 000 дка до 500 000 дка. Няма физически или юридически лица, които да притежават над 500 хил. дка земеделска земя“, гласи прессъобщение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти не създават права на собственост, а регистрират такива въз основа на наличните документи за собственост, обръща внимание министър Аврамова в отговора си. Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, кадастралната карта и кадастралните регистри съдържат основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България.

Данните за собствеността върху имотите – собствениците и актовете, от които те черпят правата си, се установяват и регистрират въз основа на:

– регистрите към плановете и картите, използвани като изходна информация при създаване на кадастралната карта;
– предоставените от собствениците документи;
– регистрите на държавната собственост;
– регистрите на общинската собственост;
– служби по вписванията;
– регистрите на органите по приходите.