След проверка, възложена от ВАП на ДНСК предстои спиране на строителството на жилищни сгради от „Нове Хоумс“ АД

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира началника на Дирекцията национален строителен контрол (ДНСК) и главния архитект на София да извършат незабавна проверка на законността на реализирано строителството в комплекс „Нове Хоумс“ на жилищни сгради с цел продажба на адрес: гр.София, бул. „Цар Борис III“ № 126.

По време на проверката от ДНСК са установили, че специалните изисквания на приложение 2 чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, не са изпълнени, тъй като в инвестиционния проект по част „Архитектура“ жилищните сгради са проектирани и изпълнени като свободно стоящи без междинна връзка и без да е спазено разстоянието между тях, определено в приложенията.

Въз основа на направените констатации, ДНСК предприема действия по провеждането на процедури по спиране и забрана ползването на част от строежа, като е съставен констативен акт, който е основание за започване на административно производство по реда на ЗУТ и за спиране на строежа в УПИ III-1890, кв. 11 м. „Славия“, гр. София. Предстои издаване и на мотивирана заповед. Актът е връчен на 14.07.2020г., за което ВАП е уведомена от ДНСК.