Новини България

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Правителството дава съгласие Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти в размер до 60 млн. лв. над определения бюджет по Приоритетната ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на оперативната програма. Целта е постигане на максимална усвояемост на средствата по нея към края на програмния период и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти, които отговарят на приоритетите на програмата, и на тези на Споразумението за партньорство на Република България. Със средствата ще се осигури финансиране на общински проекти, които да подпомогнат балансираното териториално развитие в страната чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.

Според информация от Пресцентъра на Министрески съвет наддоговорените средства ще бъдат осигурени от наложени финансови корекции по влезли в сила актове на УО на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 1, от спестен ресурс след проведени обществени поръчки и неверифицирани разходи по сключени договори за предоставяне на БФП по Приоритетна ос 1.

„Оценката и одобрението на проектите, сключването на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, изплащането на помощта, мониторингът и верифицирането на разходите, както и сертифицирането на разходите по наддоговорените проекти ще се извършват в съответствие с правилата, условията и контролните механизми за одобряване па проект/разход и поддържане на отчетност (включително счетоводна отчетност) по оперативната програма. Допълнително договорените средства ще се разходват съобразно правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020″, гласи още информацията от Пресцентъра.