Новини България

С промени в Устройствения правилник се оптимизира дейността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“, като функциите й се поемат от новите две дирекции. Това се предвижда в проекта на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АГКК. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на официалната интернет страница на Министерството на регионалното развитие и на тази на Портала за обществени консултации. Промените са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат и задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнението на дейността.

С преструктурирането на специализираната администрация на АГКК няма да се променя досегашната обща щатна бройка на ведомството, а числеността на служителите в новите дирекции се намалява от 39 на 30 щатни бройки, като останалите се прехвърлят към службите по геодезия, картография и кадастър.

След извършване на изменението общата численост на АГКК от 417 щатни бройки се запазва, като общата администрация на агенцията се състои от една дирекция – „Административно – правно и финансово обслужване“ – 33 щатни бройки, специализирана администрация, състояща се от дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ – 15 щатни бройки, дирекция „Геодезия и картография“ – 15 щатни бройки, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – 15 щатни бройки, служби по геодезия, картография и кадастър – 334 щатни бройки, както и изпълнителен директор, главен секретар, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор и служител по мрежова и информационна сигурност.