Новини България

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение: Важното за бизнеса

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение бе обнародван в извънреден брой на Държавен вестник. Законът урежда въпросите, свързани с трудовоправните отношения работодатели-служители, данъчни и процесуални въпроси, мерки за подпомагане на бизнеса от държавата и други. Ето и кои са по-важните разпоредби, засягащи бизнеса.

1. Относно работодатели и служители
1.1. Дистанционна работа и платен/неплатен годишен отпуск

Законът дава изричното право на работодателите да възлагат дистанционна работа или работа от вкъщи на служителите без тяхно съгласие, като условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със заповед от работодателя. Законът предвижда право работодателите да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на служителя без негово съгласие. Ако във връзка с обявеното извънредно положение, се наложи преустановяване работата на предприятието, на част от него или на отделни служители, работодателят има право да предостави целия платен годишен отпуск на служителя и без негово съгласие, включително и на служители, които нямат придобит 8 месеца трудов стаж. Според Закона по искане на определени категории служители, работодателят е длъжен да разреши ползването на платен годишен отпуск или неплатен отпуск, като тези категории са:

– бременни жени и такива в напреднал етап на лечение ин-витро;
– майка или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му;
– работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане, независимо от възрастта му;
– работник или служител, който няма навършени 18 години;
– работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
– работник или служител с право на закрила при уволнение.
Времето, през което се ползва отпуск – платен и неплатен, се признава за трудов стаж.

1.2. Въвеждане на непълно работно време

Законът предоставя право на работодателя по своя преценка да установи за целия период на обявеното извънредно положение или за част от този период непълно работно време за служителите в цялото предприятие или в част от него. Както и досега, продължителността на непълното работно време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване, тоест при 40-часова работна седмица при подневно отчитане на работното време, то може да се намали до 4-часов работен ден. Заплащането на труда при непълно работно време се извършва пропорционално на договореното заплащане за пълно работно време.

1.3. Заплащане на трудово възнаграждение и помощ от държавата

Съгласно Закона, в случаите на преустановяване на работата на предприятието, служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. Като помощ от страна на държавата е предвидена възможността по време на действието на Закона, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на служителите. За да се възползват от тази помощ, работодателите следва да отговарят на критерии, определени с акт на Министерския съвет.

2. Относно данъчни задължения
2.1. Удължаване на срокове за деклариране и плащане на данъчни задължения

Съгласно Закона, срокът за подаване на годишните корпоративни данъчни декларации, както и за плащане на корпоративен данък и данък върху разходите се удължава до 30 юни 2020 г. Останалите срокове за деклариране и плащане на данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане, които обичайно са до 31 март, също се удължават до 30 юни 2020 г. Удължава се срокът за отстъпката от 5% за ранно внасяне на данъци върху недвижимите имоти и превозните средства до 30 юни 2020 г., както и срокът за подаване на годишни данъчни декларации и за плащане на данък по Закона за данъците върху доходите на физически лица само за лицата, които са търговци по смисъла на Търговския закон, включително за еднолични търговци и регистрирани земеделски стопани, до 30 юни 2020 г.

2.2. Удължаване на основни срокове за финансово отчитане

За непубличните предприятия срокът за публикуване на индивидуалните и консолидираните финансови отчети за 2019 г. се удължава до 30 септември 2020 г., а този срок за емитентите и приравнените на тях предприятия се удължава до 31 юли 2020 г. Срокът за публикуване на индивидуалните и консолидираните финансови отчети на емитентите и приравнените на тях предприятия за първото тримесечие и първото шестмесечие на 2020 г. се удължава до 30 септември 2020 г. Предприятията, които не са извършвали дейност през 2019 г., декларират това обстоятелство до 30 юни 2020 г.

3. Относно последици от забавяне на плащането

Съгласно Закона, до отмяна на извънредното положение не се прилагат негативните правни последици при забавяне на плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забавяне, както и непаричните последици като пресрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

4. Нотариални производства

Съгласно Закона, нотариалните производства ще бъдат ограничени до неотложни случаи при спазване на здравно-хигиенните изисквания. Тъй като Законът не дава отговор на въпроса кои случаи са неотложни, следва да се приеме, че извършването на нотариалните производства (например удостоверяване на правна сделка с нотариален акт; удостоверяване право на собственост върху недвижими имоти; удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи; удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа; нотариални покани, протести, удостоверяване на явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него; вписвания, отбелязвания, заличавания; и др.) става по съгласуване с конкретния нотариус.

5. Съдебни производства, давностни срокове и други процедури

Съгласно Закона, за срок от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:
– процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда;
– давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
– сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:
– сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
– действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца.

За срока на удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за самоличност само на територията на Република България. По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок. Същите правила важат и за валидността на свидетелствата за управление на моторно превозно средство.

6. Конкретни следващи стъпки

Приложимостта на Закона спрямо всеки конкретен бизнес казус се преценява на база задълбочен анализ на всички факти и обстоятелства за всеки отделен случай.