Новини България

В извънредното положение няма промяна в реда на издаване на скици, схеми и удостоверителни документи от АГКК

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни в административното производство и без издаване на заповед по време на извънредното положение, се изпълняват по досегашния ред. Това гласи прессъобщение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Това се отнася и за изваждане на скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и удостоверителни документи.

„На заявителите на всички административни услуги и производства може да се изпращат съобщения за отстраняване на недостатъци в проекта за изменение на кадастрална карта и регистър или в придружаващите го документи, като им се дава обичайният за това срок. Ако недостатъците бъдат отстранени, преписката може да продължи с изпращане на съобщение за започване на административно производство по чл. 26 от АПК или с изпълнение на заявената услуга. Ако недостатъците не бъдат отстранени, срокът спира да тече, като преписката не се прекратява и не се архивира“, гласи още информацията.

Ако някоя услуга е необходимо да приключи с писмен отказ, той се постановява в съответния срок, след което се съобщава на всички заинтересовани страни. Ако обаче заявителят, получил отказ, го оспорва, то срокът за оспорването по съдебен ред спира да тече. Това се предвижда в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение по отношение на сроковете за изпълнение на административните услуги и провеждане на административни производства от АГКК и службите към нея. След отмяната на извънредното положение срокът продължава да тече откъдето е спрял, информират от МРРБ.

„Промени в кадастрална карта и кадастрален регистър, за които в нормативната уредба е предвидена уведомителна процедура на заинтересованите страни, не могат да бъдат изпълнявани по време на извънредното положение. Проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър по заповеди, които не са влезли в сила до 13.03.2020 г., могат да се актуализират само по искане на всички страни в административното производство. В случай, че някоя от страните, засегната от промяната на кадастралната карта и регистър иска нови изменения по проекта, то такива не могат да бъдат правени, тъй като производството продължава да е висящо, защото по време на извънредно положение заповедта за промяна на кадастралната карта и регистър не влиза в сила.“

Службите на АГКК в страната работят и обслужват на гише, като са взети всички необходими предпазни мерки за служителите и гражданите. Обслужване на потребители се осъществява и чрез системата за електронно заявяване на услуги КАИС, която е достъпна през официалната интернет страница на АГКК.
В електронен вариант гражданите могат да заявят скица на имот или схема на самостоятелен обект, удостоверения, да направят справка по кадастрална карта, да потърсят информация за имот или сграда само чрез въвеждане на адрес или чрез идентификатор, да получат извадка от архивен план и други.

Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише, но са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител. Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза – в тридневен срок.