НовиниНовини БългарияСтатииФМ новини

Телелинк Бизнес Сървисис Груп реализира 110 млн. лв. приходи и 8.2 млн. лв. нетна печалба за 2019 г.

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД завършва финансовата 2019 г. с консолидирани приходи от 110,1 млн. лв. и отчита значително нарастване на печалбите през разглеждания период, сочат предварителните данни на Дружеството. Според тях консолидираната печалба преди данъци, лихви, амортизации нараства с 18%, като така достига 11,6 млн. лв. при съответен марж от 10,5%, а нетната печалба се увеличава със 7%, достигайки 8,2 млн. лв. при марж от 7,4%. „Отбелязваме поредна година на значителен ръст на продажбите на основополагащия за Групата български пазар. Това се дължи както на високата ни активност на местно ниво, така и на увеличаващия се международен бизнес със Западна Европа и САЩ.“, заяви Изпълнителният директор и Председател на УС на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД – Иван Житиянов. Той добави още: „Отбелязаният спад в общите ни приходи се дължи на забавянето на продажби на стоки с по-ниско ниво на добавена стойност в Западните Балкани. Очакванията ни са през 2020 г. да възстановим нивата от предходните години, както и да увеличим нивото на добавена стойност на тези пазари.“

Според г-н Житиянов основен фактор за по-високата относителна рентабилност и значителния ръст на печалбите, независимо от по-ниските приходи през 2019 г., са ръстът и по-големият относителен дял на по-високо рентабилните продажби на Групата в и от България. „Като цяло завършваме поредната си успешна година, в която Групата постигна значителен напредък в дефинирането и реализацията на стратегията си“, коментира и общото представяне и развитие на бизнеса г-н Житиянов. „Отбелязахме продължаващо разрастване в перспективни направления като Центрове за данни, Офис производителност, както и в Управляваните услуги и проектите в областта на Корпоративните мрежи. Към края на годината стартирахме успешно дейността си и на нови пазари като Македония и Албания. Предприехме и важни стъпки по внедряването на гъвкава организация, която ще ни позволи да преследваме ефективно стратегията си за разрастване на местните и международни пазари през следващите години.“

Съгласно Устава си компанията възнамерява да разпределя под формата на дивиденти поне 50% от подлежащата на разпределяне нетна печална за изминалата финансова година или първо полугодие на текущата. Ръководството на Телелинк Бизес Сървисис Груп АД очаква да предложи междинен дивидент за настоящата година в размер на 4 млн. лв. На 28.11.2019 г. Комисията за финансов надзор одобри Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на Дружеството, а на 23.12. 2019 г. одобри и Допълнение към Проспекта. Емисията е с размер 12 500 000 лв., разпределена в 12 500 000 обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка.

Любомир Минчев – мажоритарен собственик, е определил минимална цена, по която продаващите акционери ще могат да предлагат акции на Дружеството, като тази минимална цена е 7,60 лв. за брой. Настоящите акционери са подписали Споразумение за забрана за разпореждане с акции, което определя каква част от притежаваните акции може да бъде предлагана за продажба до края на настоящата 2020 г. Съгласно Споразумение настоящите акционери имат право да продадат на БФБ до 30% от съществуващите акции на Дружеството – 3 750 000 броя, през този период. Със същото Споразумение мажоритарният акционер Любомир Минчев се ангажира да запази не по-малко от 6 375 000 акции, представляващи 51% от капитала на Дружеството до края на 2021 г. Очаква се акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД да започнат да се търгуват на Българска фондова борса (БФБ) до края на м. януари 2020 г.