Интервюта

Управлението на София Ринг Мол се осъществява по иновативен начин

Диляна Дикос, Фасилити мениджър, София Ринг Мол

Какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате при ежедневната си дейност?

Основната мисия на фасилити мениджъра на един търговски център се състои от две неразделни части – да осигури оптимална среда и условия в сградата за перфектно преживяване на всеки един посетител на търговския център (изключителна чистота, сигурност, уютност и безопасност; осветеност, климатизация, качество на въздуха и озвучаването) и да осигури оптимални условия за дейността на всеки един наемател (сигурна техническа инфраструктура, стриктно спазване на вътрешните правила, своевременна и пълна информираност за всички събития в мола), които са основа за доверието на наемателите.

Предизвикателство пред фасилити мениджъра е да създаде организация и мониторинг на ежедневните оперативни дейности, които да осигуряват тези условия 100% всеки ден, без отклонения от поставените стандарти на търговския център.

Предизвикателство е да превърнем изпълнението на тази цел в рутинна ежедневна дейност. Как? Въвеждаме конкретни стандарти и изисквания за работата на нашите доставчици на фасилити мениджмънт услуги. Осигуряваме стриктен и ежедневен контрол на тяхното изпълнение.

 

Как се промени фасилити мениджмънт средата през последните години?

През последните пет години пазарната среда на фасилити мениджмънт услугите е много конкурентна и взискателна. Собственици, оператори на сгради и наематели натрупаха значителен опит и знания. Значителен е приносът на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) в този процес. Беше приет и въведен Европейският стандарт за ФМ дейности и услуги. Според мен като резултат от този процес е утвърждаването на българския пазар на значителен брой специализирани компании, които предоставят различни по обем ФМ услуги на много високо професионално ниво – както комплексни, така и по-тясно специализирани.

Смятам, че посоката на развитие на пазара на ФМ услуги е в диференцирането на предлагането според нуждите на сградите с различно предназначение и функционалност – големи търговски центрове, административни офис сгради, жилищни комплекси, търговски обекти на един оператор с различни локации, офисна мрежа на банкови и други институции.

 

Има ли тенденция фасилити и пропърти мениджмънт секторът да се обединяват?

Пропърти мениджмънтът е стратегическо управление на недвижимости със знаменател тяхната доходност, възможност за генериране на доходи според предназначението на недвижимостта и целите на акционерите.

Фасилити мениджмънтът е оперативен мениджмънт, който винаги има една основна цел – осигуряване на максимална ефективност на разходите за експлоатация на недвижимостта през целия цикъл на живота на сградата и същевременно запазване висока стойност на актива.

 

Разкажете ни малко повече за София Ринг Мол – той е търговски център от ново поколение и като концепция, и като сграда.

Управлението на София Ринг Мол се осъществява по иновативен начин, което изисква от фасилити мениджмънта характеристики с подчертана търговска перспектива.

Мога да споделя, че участието ми в мениджмънт екипа на София Ринг Мол през последните две години ми предостави уникалната възможност и предизвикателство да развия своите професионални умения на 360 градуса. Всеки мениджър от екипа е професионално ангажиран да задълбочава своите познания и умения за всеки един процес от живота на търговския център, да развива своите мултифункционални умения.

Това ни дава възможност да се чувстваме пълноценни професионално и е залог за личен успех и динамично израстване на екипа ни.

 

Какви са разликите и приликите при управлението на един търговски център и верига магазини?

Организацията и мониторингът на дейността в търговския център е абсолютно различна спрямо организацията на дейността във верига магазини – обем, структура на дейността, стандарти, приоритети, управление на риска, финансови параметри, осигуряване на гаранции за доброто изпълнение на дейностите от външните изпълнители, критериите за избор на доставчиците на услуги.

Коренната разлика се дължи на няколко фактора:

  • грандиозният обем на София Ринг Мол като сграда и система от различни функционални сградни инсталации;
  • уникалността на сградата и нейните системи;
  • уникалността на интериорните архитектурни решения, които трябва да бъдат обгрижвани, да се обърне внимание на всеки един детайл;
  • динамичността на активните участници в експлоатацията на сградата и нейните системи, необходимостта да се изгражда ежедневно доверието с наемателите.

Тук отново бих искала да акцентирам върху необходимостта БГФМА да събере данни и да създаде работна платформа с пълна информация за доставчици на различни фасилити услуги, като са добавят и реални референции от всеки член на асоциацията или партньори. Тази платформа да бъде достъпна за членовете на Асоциацията.

 

Как могат да се оптимизират процесите при фасилити мениджмънта на един мол?

Оптимизацията на управлението на оперативните дейности в един мол е сериозен и отговорен процес. Вие знаете моята любима фраза – „един процес, за да се контролира и оптимизира, трябва да се записва“. Единствената възможност за оптимизиране на оперативните процеси е чрез използването на специализиран програмен продукт (софтуер) за регистриране на събития, процеси, инциденти, чек листи и дневни проверки.

София Ринг Мол е най-големият търговски център на Балканите. Това само по себе си е голямо професионално предизвикателство за фасилити мениджмънта, както и за мен лично като професионалист.

Собствениците на сградата са инвестирали сериозен ресурс за закупуването и въвеждането на специализиран програмен продукт за управление ФМ процесите, който е разработен в съответствие със специфичните нужди на оперативната дейност и осигурява ,,hands on’’ мониторинг на всеки детайл в реално време и свеждане до абсолютен минимум на риска от субективни пропуски и грешки.

Системата осигурява натрупване и анализ на статистическа база данни за всеки един оперативен процес от ежедневието на мола (техническа превантивна поддръжка, почистване, експлоатация на функционални системи, експлоатация на сградна инфраструктура – паркинг, врати, външни и вътрешни настилки, асансьори).

Използването на този модерен и сигурен инструмент за ФМ в София Ринг Мол създава стабилна основа за установяване на среда на доверие и сигурност за нашите наематели и посетители.

В заключение  искам да споделя, че работата ми като фасилити мениджър на тази уникална сграда ми дава основание да осъзнавам себе си като фасилити мениджър от ново поколение, на европейско ниво, а ежегодното нарастване на нашите посетители с двуцифрен процент е залог за успеха на основната мисия на ФМ – да създава стойност за клиентите и акционерите на сградата.

____

Диляна Дикос е родена в София. Магистър по „Икономика“ в специалност ,,Планиране и Управление“ от курса на проф. Илиев в УНСС. Поддръжник е на принципа „Всеки ден прибави ново знание“. Има множество следдипломни специализации (от ВТУ – преподавателски профил, Управление и маркетинг на банкови продукти от Лондон, Управление на европейски проекти от Брюксел, множество обучения на БГФМА.

След студентството любовта я води в Гърция, където създава семейство, дом, двама прекрасни сина (вече архитект и строителен инженер) и доста успешен семеен бизнес до 2001 г.

От 2001 г. сериозният ръст на гръцкия бизнес в България и особено на банковия сектор води семейството обратно в България. От 2001 2008 г. Диляна Дикос е Административен мениджър на „Емпорики Банк“ ЕАД, като се занимава със строителството и преустройството на новите офиси.

От 2009 г. е Фасилити мениджър на Доверие Брико АД (Мосю Бриколаж), където отговаря за поддръжката и управлението на сградния фонд и експлоатационните разходи на магазините.

От 2017 г. е Фасилити мениджър на София Ринг Мол.