Новини

Как европейските директиви изменят ФМ пазара

Основната цел на предложението за изменение на директивата е да се ускори разходоефективното саниране на съществуващи сгради, което представлява многостранно печеливш вариант за европейската икономика като цяло.

Какво прави впечатление през последните няколко години:

  • Все повече производители на автомобили залагат в гамата си електромобили
  • Все повече производители обявяват, че до 5/10 години половината от продаваните бройки ще бъдат електрически
  • Все по-често се говори за автономни автомобили – сядате в тях и им съобщават до къде искате да стигнете. След това слизате от тях и те сами се паркират.
  • Използвайки апликацията на телефона си можете да „извикате“ собствения си автомобил и той да ви вземе от посочено от вас място.

Но как това е свързано със сградите?

Според предложението за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите от 30.11.2016 година, eдин от начините за подобряване на енергийната ефективност е да се оползотвори огромният потенциал за повишаване на ефективността в сградния сектор, който е най- големият потребител на енергия в Европа, с консумация на близо 40 % от крайната енергия. Около 75 % от сградите не са енергийно ефективни и годишният процент на санираните сгради варира в различните държави членки и е едва между 0,4 и 1,2 % от сградния фонд.

 

В съответствие с горепосочените цели, настоящото предложение е за актуализация на Директивата относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС2 ) посредством:

  • насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии, както и на интелигентни технологии за осигуряване на ефективното функциониране на сградите

По-специално, с предлаганите изменения се въвеждат сградните системи за автоматизация и управление като алтернатива на инспекциите с физическо присъствие, насърчава се внедряването на необходимата за електрическата мобилност инфраструктура (с особено внимание по отношение на големите търговски сгради, но без да се включват обществените сгради и малките и средни предприятия), и се въвежда показател за интелигентност, с който да се оценява технологичната готовност на сградите за взаимодействие с техните обитатели и енергийната мрежа, както и за възможностите им да се управляват ефективно. Настоящата актуализация на ДЕХС ще засили също връзките между публичното финансиране на санирането на сгради и сертификатите за енергийни характеристики и ще стимулира преодоляването на енергийната бедност чрез реновирането на сгради.

Нека се върнем на флийт мениджмънта и връзката му със сградния фонд. Част от измененията на директивата са както следва:

  • определението на техническите сградни инсталации съгласно член 2, параграф 3 се разширява така, че да обхваща производството на електроенергия на място и инфраструктурата за електромобилност на място;
  • член 8 се актуализира, така че да се вземе предвид измененото определение на техническите сградни инсталации. С нов параграф се въвеждат изисквания по отношение на:

а) инфраструктурата за електромобилност; при новите нежилищни сгради с повече от десет места за паркиране, и нежилищните сгради с повече от десет места за паркиране, подложени на значително саниране, едно от десет места за паркиране ще трябва да се съоръжи с оборудване за електромобилност. Това се отнася за всички нежилищни сгради с повече от десет места за паркиране от 2025 г. нататък, включително за сградите, при които инсталирането на зарядни точки се организира чрез обществени поръчки. Новите жилищни сгради с повече от десет места за паркиране, и тези, подложени на значително саниране, ще трябва да бъдат снабдени с предварително окабеляване за електрически зарядни точки;

Какво показват тези промени в директивата за енергийни характеристики на сградите – сградния и автомобилния фонд ще стават все по свързвани и неразделни. Електромобилите ще бъдат все по-често използван и предпочитан вариант за корпоративния автопарк, ако в офисните сгради има изградена инфраструктура за зарядни станции. Най-вероятно желанието на компаниите да бъдат зелени и социално отговорни ще увеличи използването на електромобили, което ще накара собствениците на офис сгради да изграждат зарядни станции.

Така флийт мениджърите ще трябва да започнат да работят много по-тясно с фасилити мениджърите и със собствениците на сградите, за да могат да удовлетворяват желанието на собствениците на компании с голям автопарк, който искат да преминат към електромобили.

Но електромобилите могат да бъдат и от полза за фасилити мениджърите. Електромобилите консумират електроенергия и създават пикове в търсенето, но също така могат и да служат като модули за съхранение на енергия чрез своите вградени батерии. Български старт-ъп си е поставил за цел да свърже ползвателите и производителите, следвайки принципа на гъвкаво реагиране на търсенето. Този тип софтуер е известен в индустрията като „demand-response”. На база математически модел той ще изчислява в реалното време предлагането на електроенергия, цените и печалбата за участниците в „пазара“. На тази база софтуерът засреща, в реално време, търсенето и предлагането на електроенергия.

Наред с това „demand-response” системата е ценен инструмент и за операторите на мрежи от зарядни станции за електромобили, както и „смарт“ системи за сгради. Чрез подобни платформи е възможно да се намери баланс при търсенето и предлаганато на електроенергията и да се подобри енергийната ефективност на сградите посредством бъдещия корпоративен автопарк, който по-всяка вероятност ще бъде от електромобили.