ФМ новини

„София тех парк“ АД е с нов борд на директорите

На 16.08.2017 г. се проведе общо събрание на акционерите на „София тех парк“ АД, на което бе взето решение за промяна на състава на Съвета на директорите. Пред дружеството са налице изключително амбициозни цели за развитие, които да допринесат за общото икономическо развитие на страната. Въпреки напредъка по отношение на привличане на инвестиции и

София Тех Парк
София Тех Парк

осигуряване на бъдещи финансови постъпления, текущият мониторинг сочи забавяне в постигането на целите в няколко аспекта: по отношение на осигуряването на допълнителни постъпления, необходими по предстоящи плащанията към контрагенти от системата на министерството; в постигането на целите в сферата на научно-изследователската и развойна дейност и разгръщане на дейността на „Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност“ ; в събирането на вземания на компанията. Налице са и някои констатации, свързани с оперативното управление на компанията, които са направени от вътрешни одитори на Министерството на икономиката и предстои да бъдат разгледани от АДФИ. Установени са проблеми, свързани с опазването елементи на техническата инфраструктура. Наличието на амбициозните цели по отношение на привличане на нови инвеститори чрез тръжни процедури, необходимостта от бързо осигуряване на свеж финансов ресурс и
разгръщането на научно-изследователската и развойна дейност стоят в основата на решението за промяна състава на Съвета на директорите.

В новия състав влизат проф. Николай Андреев, който следва да съдейства за връзките с научните среди и осигуряване развитието на научно-изследователската и развойна дейност. Същият има значим дипломатически опит и ще
съдейства и за контактите с чуждестранни партньори. Изпълнителен член се очаква да бъде Тодор Ангелов, който е дългогодишен юрист с опит в различни сфери, който трябва да гарантира публичност, прозрачност и законосъобразност на вземаните решения, както и подготовката на нови тръжни процедури за привличане на инвеститори. Втората му
специалност по Европейска интеграция следва да гарантира и успешното интегриране на парка в международните среди и комуникацията по отношение на осигуряването на евросредствата за бъдещето развитие на компанията. Третият член на Съвета на директорите има образование от няколко университета в България. Живка Любомирова Такева е дългогодишен заместник
областен управител на София. Изпълнявала е функцията и на областен управител на София, с което би допринесла за комуникацията на компанията с всички държавни органи, както и за бъдещото териториално разгръщане на парка.