ФМ новини

Нова магистърска програма по Икономика и право в Софийския университет

От Стопанския и Юридическия факултети на СУ „Св. Климент Охридски“ представят нова магистърска програма „Икономика и право“, насочена към юристи и икономисти, заети като администратори в регулаторни органи, както юристи и икономисти, управляващи бизнес предприятия. Програмата има интердисциплинарен характер и е създадена с общите усилия на двата факултета в Софийския университет, заемащи първо място в съответните направления според рейтинга на Министерство на образованието.

Програмата цели да даде на студентите теоретични и практически познания едновременно и за икономическите процеси, и за правната рамка, която ги регламентира. Подходът към повечето дисциплини е да се преподават от двама преподаватели – икономист и юрист, а учебното съдържание е разработено съвместно от преподаватели от Стопанския и Юридическия факултет на СУ. Магистърската програма ще завърши със защита на магистърска теза по проблем в областта на някоя от изучаваните дисциплини.

Всички включени в учебния план дисциплини са специално подготвени за програмата и представят целия спектър от икономически принципи, необходими за икономическия анализ на правото, като представят икономическите и правните аспекти на основните стопански процеси, следващи логиката на развитие на фирмата от създаването до заличаването ѝ. Някои от дисциплините в учебния план са: „Конкуренция и антитръстово законодателство“, „Корпоративно финансиране и инвестиции“, „Дефиниране и защита на правата на собственост“, „Корпоративно развитие, сливания и придобивания“, „Данъчно облагане на компании и трансакции“ и др.

Продължителността на магистърската програма е една година и започва от зимния семестър на 2017/2018г. С успешното ѝ завършване студентите ще получат образователна степен „Магистър по икономика“.

Учебният план, приет за предстоящата учебна година, включва девет задължителни и една избираема дисциплина. Детайли за учебното съдържание на всяка от дисциплините може да бъде намерено на страницата на Стопанския факултет на СУ. Включването в програмата става с подаване на документи и след провеждане на събеседване, насрочено за 12.09.2017г. Не е необходима подготовка за изпит.

Годишната такса за учебната 2017/18 г. е 1800 лв.

За повече информация: д-р Милен Велушев (mvelushev@feb.uni-sofia.bg) или тел. 0888 509 516.