НовиниНовини България

Правителството увеличи капитала на НДК с 28 млн. лв.

Правителството увеличи капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД и одобри промени по бюджета за 2017 г. на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 във връзка с увеличаване капитала на търговското дружество. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет след днешното му заседание.

С писмо от изпълнителния директор на НДК до министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 като орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството, е получена документация, че е налице недостиг от финансови средства в размер на приблизително на 36 000 000 лв. След анализ на предоставената документация се установи, че исканите средства не следва да бъдат одобрени в този размер.

С решението на Министерския съвет е предложено увеличаване на капитала на НДК срещу увеличаване дела на държавата като едноличен собственик на капитала. Увеличаването ще се формира от парична вноска в размер на 28 000 000 лв. от бюджета за 2017 г. на Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

Предвижда се плащанията да се извършват на три етапа – 40 на сто до края на второто тримесечие; 30 на сто до края на третото тримесечие и 30 на сто до края на четвъртото тримесечие на 2017 г. Осигуряването на необходимите средства по бюджета на министерството е за сметка на централния бюджет.

Средствата, които следва да бъдат осигурени, са в размер до 28 000 000 лв. Те са необходими за привеждането на сградата на НДК за нуждите на председателството, а именно:

– до 7 000 000 лв. с ДДС за обезпечаване на цялата стойност на вече сключените договори, тъй като предходното увеличаване на капитала на НДК със 17 000 00  лв., направено през 2016 г., е недостатъчно за покриване на плащанията по тях;

– средства в размер до 50% съгласно изискванията на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, от стойността на сключения договор №Т-00859/24.10.2016 г. между изпълнителния директор на НДК и „Галчев инженеринг“ ЕООД с предмет: „Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.” за обезпечаване изменението на основния договор;

– средства в размер до 50%, съгласно изискванията на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, от стойността на сключения договор №Т-760/05.11.2016 г. между изпълнителния директор на НДК и „Динакорд – България“ ЕООД с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на конгресно-конферентна техника“ за обезпечаване изменението на основния договор;

– до 12 000 000 лв. с ДДС за провеждането на обществена поръчка по реда на ЗОП и избор на изпълнител за Единна хомогенна глобална система за сигурност.

С приемането на решението и постановлението се осигуряват необходимите средства на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД за финансовото осигуряване на дейностите по преустройството и адаптацията на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.