ФМ новини

Мундус Сървисиз АД придоби и ВМ Аутомейшън

На 1 юни 2017 година, Комисията за защита на конкуренцията излезе със положително становище относно искането на Мундус Сървисиз АД да придобие ВМ аутомейшън ЕООД.

„Мундус Сървисиз“ АД, чийто капитал се притежава от „ЕМПАУЪР Кепитал фонд Кооператиф“ У.A., Нидерландия, „Кей Джей Кей Мениджмънт“ С.А., Люксембург и г-н Лъчезар Петров, предоставя „интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради (включително, без Дружеството да се ограничава до това, почистване, цялостна сградна поддръжка, профилактика и поддръжка на машини и съоръжения в сградите) и административна подкрепа на дъщерните дружества на Дружеството, които предоставят същия тип услуги“.

„Мундус Сървисиз“ АД не извършва самостоятелна търговска дейност, като то осъществява контрол върху „Фасилити Оптимум България” ЕАД и „Вики Комфорт 2004“ ЕООД, а от началото на месец март и върху Ей.Ес.Ес. България.

В проучването по образуваното производство е било установено, че  придобиващата група предоставя комплексна услуга по фасилити мениджмънт, а обектът на придобиване е активен на дефинирания най-общо пазар на инженерни услуги по проектиране, инсталиране, поддържане и ремонт на системи.

Анализът на комисията е установил, че пазарите, на които участват страните по сделката се характеризират с голям брой участници, част от които предлагат целия спектър от услуги, а други са специализирани само в някои от тях. В същото време предприятията имат възможност да разширяват своето портфолио от дейности без да са ограничени от административни или законови пречки. Липсата на трудно преодолими бариери от икономически или правен характер за навлизането на нови или потенциални участници на анализираните пазари е предпоставка за наличието на значителен брой конкурентни предприятия, които предлагат взаимозаменяеми услуги в национален обхват и към които потребителите могат да насочат своето търсене.

С оглед характеристиката на пазарите, на които оперират участниците в концентрацията, техните пазарни позиции и незначително припокриване в дейността по текуща поддръжка на съоръжения и оборудване, Комисията е приела, че концентрацията няма до доведе до съществени предимства или увеличаване на пазарното присъствие на придобиващата група при предлаганите от нея фасилити мениджмънт услуги, нито ще доведе до промяна в конкурентната среда на пазара на инженерни услуги в страната както в тяхната цялост, така и по сегменти.

Предвид резултатите от извършената оценка, комисията е разрешила планираната концентрация.

Целият тект на решението можете да прочетете тук – АКТ-546-25.05.2017