НовиниНовини България

Стартира конкурс за избор на инвеститор в София Тех Парк

 

Ръководството на „София Тех Парк“ АД одобри конкурсна документация за избор на инвеститор, в чиято полза ще бъде учредено възмездно безсрочно право на строеж в Зона 2 от „Научно-технологичния парк“. Целта е да бъдат привлечени високотехнологични компании, които развиват изследователска и научно-развойна дейност и са неразривна част от екосистемата.

София Тех Парк
София Тех Парк

Застроителният план на парка предвижда  изграждане в зоната на многофункционална административно-обслужваща сграда с разгъната застроена площ (РЗП) до 35 000 кв. м и подземен паркинг на две нива с обща разгъната площ на подземните нива до 16 000 кв. м, разположени на терен с площ 8 140 кв. м. Минималната площ за озеленяване съгласно градоустройствените показатели на Общия устройствен план на София за зоната е 40%.

В конкурсната процедура могат да участват всички български и чуждестранни юридически лица, включително и техни обединения, които не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, нямат неразсрочени парични задължения към държавата или към община и не са свързани лица с Възложителя.

Ръководството на „София Тех Парк“ АД одобри и изисквания към участниците в процедурата. Кандидатите ще трябва да декларират, че офис площите в бъдещата сграда ще бъдат преимуществено предназначени за ползване от компании, развиващи дейност във фокусните области на научно-технологичния парк – науки за живота, информационни технологии и чиста енергия. Не по-малко от 30% от офис площите в сградата следва да бъдат използвани от компании, които имат изследователска и развойна дейност в посочените фокусни области на парка и отговарят на определението за високо технологична компания или средно високотехнологична компания, според приетите от Европейския съюз показатели. Приемателят на правото на строеж ще отчита изпълнението на тези изисквания при поискване от страна на „София Тех  Парк“ АД, но не по-малко от 2 пъти годишно.

Участниците в процедурата трябва да представят банкова референция за предоставен или осигурен финансов ресурс, достатъчен за придобиване на правото на строеж и изграждане на предвиденото застрояване, но не по-малко от 10 млн. евро.

Минималната цена за закупуване на правото на строеж, определена от независими оценители, е 7 461 300 лева. За победител в конкурса ще бъде избран  участникът, предложил най-високата цена за учредяване на правото на строеж. Избраният инвеститор ще бъде задължен да построи и завърши изцяло сградата и всички съпътстващи обекти в срок до 5 години от датата на сключване на окончателния договор за учредяване право на строеж.

Офертите следва да бъдат подавани до 05.05.2017 г. включително, единствено в работни дни, в рамките на работното време на „София Тех Парк“ АД – от 9:00 часа до 17:30 часа. Офертите и ценовите предложения на кандидатите ще бъдат отворени на открито заседание на 09.05. 2017 г. в 10:30 часа, в офиса на „София Тех Парк“ АД.

Обявлението за процедурата е публикувано на интернет страницата на „София Тех Парк“ АД- www.sofiatech.bg, както и на интернет страницата на Министерство на икономиката – www.mi.government.bg.