ФМ новини

Новата роля на фасилити мениджъра

Фасилити мениджърът има своята лидерска роля в компанията

Настоящата ми позиция в сферата на управлението на имотите – консултант, ми даде възможност да разширя погледа и възприятията си, да очертая новите трендове и посоки в нашата професия.

След като съм била в ролята на пред­ставител на собственика на сградите, в ролята на клиента-наемател, в ролята на доставчика на услугите, а сега в четвър­тата роля на консултант добавям нова стойност към нашата професия. Гло­балните трендове и промени в нашето време – технологии, среда, урбанизация, екология водят до размисъл и разширява­не на представата за професията ни.

Развитието и промяната в нуждите на клиентите, служителите и на поколе­нията, на компаниите като цяло, що се касае до офис пространството, води до изменения не само в сградите, офисни­те помещения, но и разбира се, в ролята на фасилити мениджъра. Необходимо е да познаваме новата култура на работ­ното място, за да бъдем максимално полезни и отговарящи на съвременните нужди. Именно фасилити мениджърът е този, който има движеща роля в този процес и активно участва в оформяне­то и развитието тази култура.

Имам усещането, че в мениджмънта на компаниите добавената стойност, която управлението на имотите носи, не е достатъчно отчетена и оценена. В повечето случаи фасилити мениджъ­рът се възприема като човекът, който отговаря за осветлението, за безаварий­ната работа на асансьора в сградата, за избора на доставчик на кафе в офиса и т.н.. В действителност всичко това представлява малка част от задачите на фасилити мениджъра, който има много повече, разнообразни и все по-но­ви отговорности.

Новото време и промени изискват фа­силити мениджърът да бъде мениджър, който не само отстранява препятствия и проблеми, но насърчава сътрудничест­вото между направленията в организа­цията, инициира и съблюдава грижата за околната среда, въвежда иновации в културата на работното място. Фасили­ти мениджърът е мениджърът на работ­ното пространство и именно негова е задачата да създаде и поддържа чувство на доволство у всеки един служител в компанията.

Същността на фасилити мениджмън­та не се състои единствено в реализа­цията на тръжни процедури и конкурси, както и в доставката на услуги и техния контрол. Фасилити мениджмънтът обхваща всички процеси по управление и обслужване на имотите, грижа и създава­не на комфорт на работното място на служителите, както и взаимната връзка между тях. Ето защо фасилити мениджъ­рът има своята лидерска роля в компа­нията. Той е човекът, който създава и се грижи за доволните вътрешни клиенти, а именно служителите!

Фасилити мениджърът е необходимо да бъде бизнес ориентиран и да развива своите умения, за да отговаря на новите тенденции в компаниите. Той трябва да притежава както координационни, така и организационни способности, умения за анализиране на данни и използване на технологии, design thinking и не на по­следно място да взима активно участие в изграждане на фирмената култура и бранд, както и да съдейства за създаване на ангажираност от страна на служите­лите към компанията.

Ето защо е време да се осъзнае и ос­мисли новата роля на фасилити мениджъ­ра, неговата ключова позиция в структу­рата и процесите в компанията и да му се даде дължимата оценка за приноса и мястото му в организацията.

Автор: БИСЕРА ИВАНОВА