Интервюта

Намирането на най-доброто решение във всяка една ситуация е основното предизвикателство, пред което се изправям всекидневно

Като фасилити мениджър на компанията, можете ли да разкажете за различни мерки, които предприемате за намаляване консумацията на енергия и повишаване на енергийната ефективност на компанията?

Инж. Йордан Станков, ръководител, отдел „Управление на имоти“, ЧЕЗ Разпределение България АД
Инж. Йордан Станков, ръководител,
отдел „Управление на имоти“, ЧЕЗ Разпределение България АД

Компаниите от Групата ЧЕЗ в България са разработили и прилагат дългосрочна стратегия за енергийна ефективност. Част от тази стратегия е оптимизирането на консумацията на електроенергия в сградите, които се ползват от компаниите на ЧЕЗ в България, с цел намаляване на разходите и създаване на комфортна работна среда за работещите над 3300 служители. Сградният фонд на компанията е съставен от разнообразни по тип и големина сгради, с различно текущо техническо състояние и разположени в над 60 локации на територията на страната.

Това изисква анализиране на консумацията на всеки обект и предприемане на конкретни мерки за оптимизиране на енергийното потребление на съответната сграда. Повечето от мерките, които прилагаме, са широко разпространени и добре познати на всички – подмяна на осветителни тела, избор на ефективни топлоизточници, топлоизолиране на стени, покриви и т.н. Поетапно модернизираме топлоизточниците, работещи с ел. енергия, като ги автоматизираме с температурни датчици и програматори, позволяващи намаляването на мощностите за отопление, когато не е необходимо да работят в пълния си капацитет.

В сградите със стара отоплителна инсталация, като бърз и сравнително лесен за изпълнение вариант, монтираме терморегулиращи вентили на радиаторите, което при правилни настройки води до 15% намаляване на разходите за топлоенергия. Друг бърз и ефективен вариант, реализируем с не много големи инвестиции за реализация на спестявания, е подмяната на дограмата. В 95% от сградите на ЧЕЗ дограмата е подменена с алуминиева или PVC такава. Старите прозорци са заменени с минимум двуслоен стъклопакет с К-стъкло. Тази инвестиция не само понижава разходите на сградата, но и създава благоприятна среда за работа на служителите. На обектите, които разполагат със съвременни системи за отопление и охлаждане, колегите от фасилити звеното извършват постоянен мониторинг, който се анализира и позволява прецизирането на времеви графици, начин на работа и температурни задания. Правил ното настройване на системите е отогромно значение за тяхната енергийна ефективност и може да доведе до зна­чителни спестявания. Въведени са правила за изключване на електроуреди, когато не се използват – компютри, осветление, отоплителни и охладителни уреди (които не са необхо­дими, за да поддържат нормална темпе­ратура, след приключване на работния ден).

Постоянното оптимизиране на ра­ботните площи е друг подход, който използваме при наличието на такъв огромен сграден фонд, обитаван от над 3300 служители.

Разкажете за някой от най-значимите ви проекти за подобряване на енергийната ефективност

Всичко започна в края на 2015 г. когато за модернизирането на един от нашите клиентски центрове трябваше да при­ложим иновативно решение за отопле­нието/охлаждането на обекта.

След като нямаше възможност да се монтира класическа схема с климатици, решихме да инвестираме и монтира­ме първата термопомпа въздух-вода в сграда на ЧЕЗ. Инвестицията беше повече от сполучлива и така през следващата година решихме, че трябва да бъдем по-гъвкави, по-иновативни и по-модерни при изпълнението на систе­ми за цялостно отпление/охлаждане на сградите.

В крак с постоянно развиващите се нови технологии и стремежа ни да под­държаме високи стандарти за „зелени компании“, каквито са и дружествата на ЧЕЗ в България, с колегите разработ­ваме различни проекти, целящи макси­мално подобряване на енергийната ефек­тивност и комфорта на ползвателите на сградите.

През текущата година предстои изграждане на високотехнологична геотермална отоплително/охладителна инсталация. Такъв тип инсталация ще се интегрира за пръв път в някоя от сградите, които управляваме.

Наличната система, която ще подме­няме е типична за сграда от началото на 90-те. Топлоснабдяването е локално посредством електрически водо-ото­плителен котел PARCA EL 350, предназ­начен за производство на гореща вода с температура 90/70°С при изчисли­телни условия. Режимът на работа по време на отоплителния сезон е непре­къснато, 24 часа на ден, през работни­те и с понижение на температурата на топлоносителя през неработните дни. Топлинната мощност на котела може да се регулира в диапазона 155-350kW. Температурата на изходящата от котела топла вода, захранваща отопли­телната инсталация, се регулира в зави­симост от външната температура.

Отоплителната инсталация е двутръб­на с принудителна циркулация, с дол­но лъчево разпределение, с безшевни стоманени тръби без изолация. Отоп­лителните тела са панелни радиатори, на които липсва регулираща арматура. Климатизацията е решена частично с битови климатизатори, монтирани в част от помещенията.

В съвременните отоплителни инстала­ции температури на топлоносителя от порядъка на 90°С са вече история. Тях­ната експлоатация е не само опасна, но и води до много-високи експлоатацион­ните разходи. Изпълнената в сградата инсталация е морално остаряла, откло­нява се значително от изискванията на една модерна ОВК инсталация и е в разрез със съвременните изисквания за енергоспестяване.

Затова интегрирането на възобновя­еми енергийни източници ще доведе до значително намаляване на експлоатационните разходи за отопление. При разработването на проекта за новата инсталация беше предвидено изграждане на енергиен източник – геотермално поле, представляващо серия от вертикални сондажи с интегрирани гео-сонди, изграждане на високоефективен енергиен и студов център, включващ геотермална термопомпена каскада, електронни циркулационни помпи, автоматизация с честотна модулация на процесите и на цялата периферия, изпълнение на нова вътрешна инсталация с увеличаване броя на вертикалните щрангове, с цел оптимизация на ефективността на системата, подмяна на панелните радиатори с вентилаторни конвектори. Ще бъде интегрирана и система за дистанционен мониторинг и контрол.

С нетърпение очакваме завършването на обекта, защото той ще постави началото на изграждането на подобен тип системи в компанията, осигурявайки комфортна работна среда на служителите. Очакванията ни са, че посредством използването на геотермална отоплително/охладителна инсталация ще се да постигат спестявания между 60% и 70%. С оглед максималното подобряване на показателите за енергийна ефективност, на обекта ще се изпълнят и енергоспестяващи мерки съгласно направено обстойно обследване – монтаж на топлоизолационни системи по стени и покрив, подмяна на дограма и др. Тази година ще бъде годината на модерните отоплителни/охладителни инсталации. Друг важен проект в същата насока е изграждането на система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент (VRF (VRV)), позволяваща едновременно отопление и охлаждане в различни помещения. Системата ще има задачата да поддържа комфорта на ползвателите в изграждащ се нов технически учебен център на компанията в столицата.

Какви трудности срещате при извършване на всекидневните си задачи?

Намирането на най-доброто решение във всяка една ситуация е основното предизвикателство, пред което се изправяме всекидневно. Това е обичайна ситуация за всеки, който се занимава се с Facility management. Ще дам няколко примера, като далеч не се ограничавам само до тях: да постигаме по-големи резултати с по-малко ресурси, да се справим с обичайното стареене на активите, да оптимизираме разходите за енергия, да поддържаме амортизиращите се активи и инфраструктурни съоръжения, както и да вземаме социално-отговорни решения. Тези решения трябва да са приемливи за всички заинтересувани – служители, клиенти, контрагенти.

Предизвикателство е винаги да успяваш да си в кондиция, да реагираш адекватно на появяващите се постоянно разнородни задачи и да съумяваш да превключваш между теми с различно естество – в 10:00 ч. си на среща за планираните инвестиционни ремонти през годината, в 11:00 ч. коментираш вида на кърпите за ръце с доставчик, в 12:00 ч. обсъждаш продажбата на имот, и освен това, докато отиваш от едната към другата среща, поне 2-ма човека те спират с въпроси, притеснения или проблеми, за които трябва да им помогнеш. Всичко това преминава в друго предизвикателство – недостатъчното време. Но всички знаем, че фасилити мениджърите работят добре под напрежение, а както е казал Леонард Бернщайн: „За да постигнем велики неща, са необходими две неща, план, и не съвсем достатъчно време.“

Какво трябва да се промени според вас в законодателната уредба на страната, за да се подобри вашата работа?

Нормативната уредба трябва да бъде променена, така че проектните изчис-ления за експлоатационните разходи на бъдещите сгради да станат неразделна част от инвестиционните проекти. Тези разходи са около 85% от разходите за целия жизнен цикъл на сградата, а разходите за проектиране и построяване на сградата са едва 15%. Заедно с това фасилити мениджърите трябва да имат ключова роля по време на проектирането и строителството, така че сградата да може да функционира по възможно най-рентабилния начин след построяването й. Експлоатацията на имота трябва да се вземе предвид още по време на фазата на проектиране.

Много по целесъобразно и икономически обосновано е да се вложат повече средства за по-енергийно ефективна фасада или HVAC система по време на изграждането, ако фасилити мениджърът е изчислил, че инвестицията за строителство ще се вдигне например с 5%, а икономията по време на функционирането на сградата ще бъде около 30%.

 

Интервюто ВЗЕ: ПЕТЪР ТАШЕВ

Снимки: АЛЕКСАНДРА КОЛЕВА

 

Инж. Йордан Станков е строителен инженер в транспортното строи­телство от ВТУ “Тодор Каблешков”. От 2012 г. Йордан Станков започ­ва кариерата си в ЧЕЗ България ЕАД като екс­перт инвеститорски контрол. От февруари 2014 г. става ръководи­тел отдел Управление на имоти в компанията.

През 2015 г. Йордан Станков е започнал и магистратура по Фа­силити мениджмънт в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Ох­ридски”.