НовиниНовини България

Мундус Сървисис ще придобие фасилити мениджмънт компания

Мундус Сървисиз АД, най-големият фасилити мениджмънт холдинг в България, която стана факт след сливането на Фасилити Оптимум България и Вики Комфорт 2004, иска да придобие „Ей.Ес.Ес. – България” ООД, която с регистрирана с предмет на дейност „инсталация и поддръжка на електрическо оборудване, търговия с електрическо оборудване, строителни дейности, покупко-продажба на стоки, посредническа дейност и всяка друга дейност, незабранена от закона“. Основната дейност на „Ей.Ес.Ес. – България” ООД е предоставяне на услуги по поддръжка на техническо оборудване свързано с експлоатацията на административни, търговски и други видове сгради, както и на инженерни услуги по изграждане и поддръжка на сигнално-охранителни системи и на други системи осигуряващи безопасната експлоатация на административни, търговски и други видове сгради.

Това става ясно от публикуване съобщение на сайта на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. В комисията е постъпило уведомление, по което е образувана преписка КЗК-23/2017 г., с което тя се уведомява за намерението на „Мундус Сървисиз“ АД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „Ей.Ес.Ес. – България” ООД, по смисъла на Глава V от ЗЗК.

Деян Кавръков, изп. директор Мундус Сървисиз АД
Деян Кавръков, изп. директор Мундус Сървисиз АД

Мундус Сървисиз АД е дружество с регистриран предмет на дейност „интегрирани услуги по управление и поддръжка на сгради (включително, без Дружеството да се ограничава до това, почистване, цялостна сградна поддръжка, профилактика и поддръжка на машини и съоръжения в сградите) и административна подкрепа на дъщерните дружества на Дружеството, които предоставят същия тип услуги“. Към момента на подаване на уведомлението за осъществяване на концентрацията, „Мундус Сървисиз“ АД не извършва самостоятелна търговска дейност, като то осъществява контрол върху „Фасилити Оптимум България” ЕАД и „Вики Комфорт 2004“ ЕООД. Изпълнителен директор на дружеството е Деян Кавръков.

Според съобщението на КЗК, съответните продуктово-географски пазари в страната, на които са активни засегнатите предприятия са: предоставяне на комплексна услуга по техническа поддръжка и почистване на различни сгради (фасилити мениджмънт), включваща следните основни видове дейност : – почистване на различни видове сгради; – поддръжка на различни видове сгради. – техническа поддръжка на различните видове съоръжения и оборудване, използвани при експлоатацията на различни видове сгради.

Нито едно от лицата упражняващи контрол над „Мундус Сървисиз“ АД, нито други лица от техните икономически групи, извън посочените по-горе не извършва дейност на някой от съответните пазари, на които оперира „Ей.Ес.Ес. – България” ООД и които следва да се считат за засегнати от планираната сделка. От друга страна обект на придобиване, извършват дейност на един и същ продуктово-георгафски пазар с „Фасилити Оптимум България” ЕАД и „Вики Комфорт 2004“ ЕООД, но поставянето им под общ контрол не би могло да доведе до установяване, или засилване на господстващо положение. Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите на чл. 82 ал. 3 т. 2 от ЗЗК.

В тази връзка на основание чл.80, ал.2 от ЗЗК всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение (10.01.17 г.), като бъде подкрепено със съответни доказателства. Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.