НовиниНовини България

Наредба за показатели за разход на енергия за сгради

Изчисляването на енергийните характеристики се извършва с цел определяне на годишния разход на енергия в сгради

В началото на месец март 2016 година, в сила влезе Наредбата за показатели на разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, издадена от министъра на енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тази наредба е разработена на основание чл. 31, ал. 3 от Закона за енергийна ефективност.

Документът регламентира единна методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на здания, както и параметри на скала на класовете на енергопотребление за различни по предназначение видове здания – жилищни сгради, сгради за обществено обслужване и други.

Разработени са нови приложения за изчисляване на икономическата ефективност и ефикасност за жизнения цикъл на технически решения за съхранение на енергията в сгради и за количеството топлина от преобразуване на слънчевата енергия при загряване на вода за битови нужди.

С проекта на наредбата се постига хармонизиране на изискванията с разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС, на Делегиран регламент (ЕС) №244/2012 на Комисията от 2012 г. и на Регламент (ЕС) №305/2011 относно техническите спецификации и националните приложения за строителни продукти, както и с приложимите стандарти.

Според наредбата показателите  за  разход  на  енергия  се  изчисляват  или  измерват  като количествени стойности, характеризиращи етап или цикъл  на енергийно преобразуване или потребление на енергия.

Изчисляването на енергийните характеристики се извършва с цел:

  1. определяне на годишния разход на енергия в сгради;
  2. определяне на нивото  на  енергийна  ефективност  в  сградите  по  скалата  на класовете на енергопотребление;
  3. оценяване съответствието на инвестиционни проекти на сгради с изискванията за енергийна ефективност;
  4. издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради.

Принадлежността на сградата към клас на енергопотребление от А+ до G се  установява  чрез  сравнение  на  стойността на  интегрирания  енергиен  показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ в kWh/m с числовите стойности на границите на класовете от скалата на класовете на енергопотребление съгласно условието:

ЕРmin ? ЕР ? ЕРmax,

където: ЕРmin и ЕРmax са съответно минималната и максималната числова стойност на границите за съответния клас, а EP е енергийната характеристика на сградата.

За административни сгради, стойностите на EP са следните:

Цялата наредба можете да намерите тук

Автор: Петър Ташев