Новини

Унифицирана енергийна ефективност

От 26 септември 2015 г. се въвежда задължителен етикет за ЕЕ на термопомпи и водонагреватели

Директивата на ЕС за енергийно етикетиране 2010/30/ЕС (Energy Labelling Directive) задължава на всички продукти, свързани с енергопотреблението, да бъде поставен стандартизиран етикет, посочващ консумацията на енергия и на други ресурси (вода, химикали и др.). Етикетите се внедряват поетапно за различните категории продукти, с начална дата 30 ноември 2011. От 26 септември 2015 г. директивата обхваща и всички топлоизточници с номинална мощност до 70 W (вкл.) и водонагреватели до 70 W (вкл.) или 500 л., както и комбинирани такива.

Етикетът е унифициран за всички продукти от дадена категория, което дава възможността лесно да бъдат сравнявани характеристиките на продуктите от дадена категория според потребление на енергия и вода или капацитет. Информацията на етикета дава възможност да се изчислят и експлоатационните разходи на уреда за целия му живот

Очакваните резултати до 2020 г. са енергийни спестявания около 166 мил. т.н.е., равняващи се на годишното първично енергийно потребление на страни като Италия. За домакинствата в ЕС тези спестявания  в цифри означават средно с 465 евро по-ниски енергийните сметки за година. Още повече, благодарение на мерките се очаква 55 млрд. евро повече приходи за европейските компании.

Енергийните етикети за топлоизточниците и водонагревателите ще оценяват на принципа на класове на енергийна ефективност от A до G, както ефективността на отделни продукти (ляво изображение), така и цялостни  системи (дясно изображение).

http://www.bosch-climate.bg/
http://www.bosch-climate.bg/

Новата мярка ще доведе и до сериозни промени в европейския пазар на топлоизточници и водонагреватели, като ще стимулира производителите на енергийно ефективни решения. Според Директивата някои конвенционални технологии ще отпаднат за сметка на модерните технически решения. В таблицата по-долу ще откриете задължителните енергийни класове на произвежданите уреди, както и датата, от която влизат в сила. Продуктите, които не отговарят на минималните стандарти за ефективност, ще бъдат забранени за продажба на територията на ЕС след тази дата.

Вид Енергийни класове Влизат в сила от
Топлоизточник А** – G 26 септември 2015
Топлоизточник A*** – D 26 септември 2019
Водонагревател A – G 26 септември 2015
Водонагревател A* – F 26 септември 2019

Така например, за термопомпи клас A+++  съответстват продукти с ниво на енергийна ефективност за сезонно отопление ηs  > 150% при работа на 55ºC  и ηs > 175%  при работа на 35ºC. В дъното на скалата е клас G, където ηs < 40%.

Освен задължителното етикетиране, съществува и доброволна програма, наречена Европейска енергийна звезда (European ENERGY STAR Programme). Благодарение на нея, потребителите могат по-лесно да се ориентират при избора на офис оборудване, включващо компютри, скенери, сървъри и др.

Исторически, Европейска енергийна звезда е въведена през далечната 1992 г. от Агенцията за опазване на околна среда на САЩ. Близо 10 години по-късно, ЕС се включва в инициативата, но единствено за офис оборудване, което не влиза в изискванията за „енергийни етикети”. Допълнително, според законодателството на ЕС (Директива 2012/27/ЕС), държавната администрация и европейските институции са задължени да поръчват офис оборудване с „енергийна звезда.