НовиниНовини България

София започва два проекта за енергийна ефективност и ВЕИ в сгради

Кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-министър Антон Павлов подписаха във вторник в Министерство на енергетиката договорите за финансиране на два проекта на Столична община от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. На церемонията присъстваха и заместник-кметът на София Мария Бояджийска, както и директорът на дирекция „Европейски програми и проекти“ Емилия Желева.

„С подписването на договори по двата проекта продължаваме нашите последователни усилия в посока повишаване на енергийната ефективност на общински сгради. Усилията са насочени към подмяната на горивната система, с използване на алтернативен възобновяем енергиен източник. Мерките, които ще изпълним, водят до намаляване на емисиите на парникови газове в околната среда и разходите за енергия, което подобрява качеството на жизнената среда“, каза кметът Фандъкова.

Двата проекта на Столична община са одобрени със 100% безвъзмездно финансиране. Те са насочени към подобряване на енергийната ефективност на общински сгради – детски градини, училища и социални заведения, като с дейностите, които ще бъдат изпълнени ще се подобрят енергийните показатели на сградите.

Единият проект е одобрен по схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ и включва подмяна на горивната база чрез въвеждане на котли за дървена биомаса в 9 сгради на училища и детски градини (170 СОУ „Васил Левски”, кв. Курило, район Нови Искър – 2 сгради; 115 ОУ „Св.Кирил и Методий”, с.Горни Богров, район Кремиковци; 116 ОУ „Паисий Хилендарски”, с.Яна, район Кремиковци; 156 ОУ „Васил Левски”, район Кремиковци; 15 ЦДГ , с.Бистрица, район Панчарево; 44 СДЯ, с.Бистрица, район Панчарево; Детска кухня, с.Бистрица, район Панчарево;).

Предвижда се да бъдат монтирани нови котли, работещи с дървесни пелети, добивани от общинския горски фонд. В резултат на проекта ще бъде увеличена ефективността от енергията за отопление. При преминаване от течно гориво на пелети или енергийни трески спестените емисии CO2 се предвижда да са над 4000 тона годишно. Проектът е на стойност стойност 703 482,69 лв. по програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Другият проект на Столична община е „Рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина“ по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, мярка 1 – Енергийна ефективност. Одобреният бюджет от Програмния оператор е 733 465 лв. Партньор по проекта е Energy Saving International AS, Норвегия.

Предвижда се модернизация на вътрешно-отоплителните инсталации на петте сгради. Чрез предвидените в рамките на проекта мерки, се очаква спестяване на енергия в размер на 815,256 MWh годишно. Очаква се и редуциране на емисиите СО2 на стойност над 250 тона годишно. Проектът включва 5 обекта в София (91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, район „Възраждане“; 138 СОУ „Проф. Васил Златарев“, район „Слатина“; 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, район „Младост“; ЦДГ № 149 „Зорница“, район „Сердика“; Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина“).