Новини

Финансиране на мерки за енергийна ефективност

Темповете на саниране на сгради са недостатъчни, като инвестициите в енергийната ефективност на сгради на наематели или собственици с ниски доходи са особено бавни. На отоплението и охлаждането продължава да се пада най-голямата консумация на енергийни ресурси в Европа. Поради това Европейската комисия ще направи преглед на директивите за енергийната ефективност и енергийните характеристики на сградите, за да създаде правилната рамка за по-нататъшен напредък в осигуряването на енергийна ефективност в сградите.
Според Янез Поточник, европейския комисар по околна среда, през следващите седем години новаторските екологични и природозащитни проекти в Европа ще получат повече средства от всякога. Според него, това ще допринесе за постигането на устойчив растеж чрез инвестиране в икономика, която е ефективна от гледна точка на използването на ресурсите, както и ще помогне на държавите членки и местните власти да прилагат планове и стратегии в ключови области на политиката като природа, отпадъци, въздух и вода.
До края на 2019 година, европейската програма LIFE ще разполага с бюджет от 3,456 млрд. евро, за да инвестира една четвърт от него за действия в областта на климата. Комисията ще издава нова покана за представяне на предложения за проекти всяка година.
За първи път финансиране на проект по LIFE ще бъде осигурено чрез иновативни финансови инструменти. Подпрограмата за климата допринася за финансов инструмент — частно финансиране за енергийна ефективност (PF4EE).
Европа 2030
В края на 2014 година, лидерите на ЕС се споразумяха за нови по-високи цели в областта на политиките по изменение на климата. На ниво ЕС се приема задължителна цел от 40% намаление на емисии на парникови газове до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Приема се и обвързваща цел от 27 на сто възобновяеми енергийни източници и индикативна цел от 27 на сто енергийна ефективност.
Сред доказаните ползи от настоящите политики за енергийна ефективност са:
● Енергоемкостта на промишлеността на ЕС е намаляла с почти 19% между 2001 и 2011 г.
● Новите сгради днес консумират половината енергия от онази, която им е била необходима през 80-те години на миналия век.

finansirane. hu1

Инструменти за финансиране на целите

Източниците на финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност могат да се разделят на няколко типа.

I. Подпомагащи физически лица:
a) Проект „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”
Дейностите по проекта ще се осъществяват на територията на Република България в рамките на 265 общини. Кандидатстването по проекта ще бъде постоянно в рамките на 2 години: 2015 – 2016 г. Наличният ресурс по проекта е 1 млрд. лева, като сгради с одобрени заявления за кандидатстване ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ.
b) Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL)
Програмата REECL предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит по програма REECL има право да ползва безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект, след като той бъде успешно завършен и след като са били изпълнени всички условия.
c) Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) е структуриран като самофинансиращ се търговски механизъм. Той съсредоточава усилията си върху подпомагане идентифицирането, разработването и финансирането на осъществими проекти за подобряване на енергийната ефективност, водещи до намаляване на емисиите от парникови газове в атмосферата, допринасяйки за поощряване развитието на работещ пазар на ЕЕ в България.

II. Подпомагащи юридически лица
a) ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020
i. Приоритетна ос 3 “Енергийна и ресурсна ефективност”
1. Инвестиционен приоритет 3.1 Енергийни технологии и Енергийна ефективност
През септември ще бъде отворена процедурата „Подкрепа за иновации в предприятията“, а стартът на схемата „Енергийна ефективност в малките и средните предприятия“ ще бъде обявен през декември с бюджет 97 791 500 лв.
b) Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
c) Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за България /КЛЕЕВЕИ/ е разработена през 2004 г. от Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, в сътрудничество с българското правителство и Европейския съюз. Програмата предоставя кредитни линии на участващите банки, които от своя страна предоставят заеми на частни дружества за проекти по енергийна ефективност в промишлеността и малки проекти в областта на възобновяеми енергийни източници.
Банките, които участват в програмата КЛЕЕВЕИ са: Обединена българска банка, банка ДСК, Райфайзенбанк и други.
АКЦЕНТ: „Това ще помогне за връщането към живот на авангардните технологии с ниски нива на въглеродни емисии и ще разшири обхвата на вече наличните решения за климата.“