Новини

Шнайдер Електрик със сертификат по ISO 50001 за енергиен мениджмънт

Заводът на Шнайдер Електрик в Пловдив е бил сертифициран по ISO 50001 в края на 2014, съобщиха от самата компания. Това е стандарт за енергиен мениджмънт, който е сравнително нов. Влиза официално в сила от 15 юни 2011 г. и засега много малко предприятия в България са сертифицирани по него.

Темата за енергийния мениджмънт е особено популярна в последните години, тъй като управлението на потреблението на електроенергия е един от ключовите инструменти за справяне с предизвикателства като глобалното енергийно потребление и намаляване на  въглеродния отпечатък върху околната среда. Енергийната ефективност в промишлеността и у дома се постига най-вече чрез промяна на начина, по който енергията се управлява и потребява.

„В Шнайдер Електрик сме особено ангажирани с енергийния мениджмънт. Неслучайно нашата централа в Париж – сградата The Hive („Кошерът“) – е първата сграда в света, сертифицирана по ISO 50001“, каза Бойко Стефанов, ръководител на проекта от страна на Шнайдер Електрик в България. При запазена функционалност и максимален комфорт след внедряването на всички технологии, сградата The Hive спестява над 60% от предишното си потребление. В зависимост от типа на сградата и начина, по който е построена, резултати между 30% и 60% намаляване на енергийните разходи са напълно постижими чрез правилно управление на потреблението.

Стандартът ISO 50001 дефинира изискванията за разработка, въвеждане, поддръжка и подобряване на системите за енергиен мениджмънт. Целта в завода на Шнайдер Електрик е постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики и постигане на активна енергийна ефективност, обвързана с управление на потреблението (контролиране на зададени параметри), а не с пасивна енергийна ефективност, изолация или типа оборудване. Съвместимостта със стандарта 50001 е свързана с начина на функциониране на цялата сграда на предприятието и на производствените мощности. Освен оптимизация чрез автоматизация и регулация, стандартът изисква внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. В интегрирана платформа за обработка на данните са обвързани електроразпределението, климатичната и вентилационна инсталация, осветлението – в това число аварийното и евакуационно, BMS – система за управление на сградните функции, както и управлението на  производствените инсталации. Въвеждането на системи по  ISO 50001 води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване разхода на енергия, емисиите на парникови газове и други въздействия, свързани с околната среда.

„Енергийният мениджмънт е промяна в начина на мислене и отношение към енергията и потребяването ѝ. Той е свързан както с технологична иновация, така и с една нова култура, които трябва да вървят заедно”, каза Бойко Стефанов, ръководител направление „Безопасност, околна среда и сграда” в предприятието.

Въвеждането на ISO 50001 в завода идва в потвърждение на политиката на Шнайдер Електрик за постигане на най-високи стандарти в енергийния мениджмънт както в сградите на своите клиенти, така и в сградите на компанията.