Новини България

Въвеждат се допълнителни мерки за гарантиране на пожарната безопасност на обществени сгради и други големи обекти

С одобрено от правителството постановление бяха определени критерии, при наличието на които в обекти на територията на България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност.
Критериите се отнасят до оценка на пожарната опасност в съответния обект, отдалечеността му от най-близката районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, броя на потенциално застрашените хора, особеностите на територията на обекта, съществуващите активни мерки за пожарна защита.
© Olexandr Vynnychenko @ flickr.com
© Olexandr Vynnychenko @ flickr.com
Причината за разработването на критериите е, че действащата нормативна уредба за пожарна безопасност урежда строително-техническите правила и норми при проектиране и изграждане на строежите, но не отчита необходимостта от осигуряване на допълнителни мерки за защита в зависимост от сложността на обекта. Целта е да бъде направена обективна оценка на пожарната характеристика на обектите, на базата на която ще се определи необходимостта от създаване на звена за извършване на пожарогасителна дейност, противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия, осигуряване на обучен персонал за своевременно гасене на възникнал пожар и подпомагане на безопасната евакуация на пребиваващите в обекта.
Критериите не се отнасят за жилищни сгради и обекти на специален режим.
Проектът на постановление е публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на МВР.