Статии

HQE – френски сертификат за устойчиво строителство

Франция успя да се пребори с едно от най-големите предизвикателства в икономиката си, а именно – да продължи да развива строителния сектор, но устойчиво и спрямо всички принципи и закони за опазване на околната среда и устойчиво развитие.

Veolia Environnement Centre Est Arte Charpentier Architectes
Veolia Environnement Centre Est Arte Charpentier Architectes

 

Чрез сертификатa си за устойчиво строителство HQE (Haute Qualité Environnementale, от френски – постигане на висококачествена околна среда) Франция успя да превърне строителния си сектор от фабрика за вредни емисии, в устойчив и прогресиращ бизнес.

Статистиката в областта показва, че сертифицираните сгради, независимо дали бизнес или жилищни, се котират много по-добре, отколкото несертифицираните, при които дори се наблюдава тенденция на запустяване и значително намален интерес.

Какво представлява HQE?

Най-общо казано, сертификатът се базира върху 14 осоновни цели, които могат да бъдат постигнати, в процеса на прилагането му. Тези цели са групирани в 4 категории, като всяка категория отговаря на основните принципи за устойчиво строителство, а именно:

 • Еко концепция
 • Еко управление
 • Комфорт
 • Здравни условия

Всяка една от 14-те цели има три нива на изпълнение

 • Базово – което в повечето случаи, конкретно за Франция, съвпада с наложеното от държавата законодателство за устойчиво строителство.

 • Добро – което изисква малко повече инвестиции и съответно прилагане на някои иновации. Tези иновации са изброени в т.нар. „ HQE Ръководство”, според което се осъществява процесът на сертифициране. Тези мерки се прилагат спрямо бюджета на клиента. Такава иновация може да бъде, например, снабдяването на бъдещата сграда със система за събирне на дъждовна вода или озеленяването ѝ.

 • Много добро – което изисква значителна инвестиция, най-вече в областта на енергийната ефективност. За постигането на това ниво могат да допринесат инвестициите във възобновяеми енергийни източници – инсталиране на соларни панeли, централизирана система за управление на енергийната ефективност  в сградата и т.н.

14-те цели групирани в 4 категории:

Сертификатът ce прилага доброволнo, по желание на клиента, и се състои от два основни компонента:

 • дефиниране на т.нар. „Качествo на сградата” в и около сградата. В практиката „Качествo на сградта” представлява изборът на ниво и цели, които клиентът желае да постигне при сертифициране на сградата.

 • създаване на т.нар. „Система за управление на етапите при сертифицирането”, която осигурява оптимизиране на всички процеси по време на сертифицирането – от планинга до получаването на сертификата.

Един амбициозен HQE проект се състои от няколко етапа, като eдни от най-важнитe сa дефиниране на бюджета, на плюсовете и минусите на мястото, предвидено за строеж, съобразяването с различни регламентации и закони, а след това и дефиниране на самите цели и амбиции, които си поставя клиентът.

Цели на HQE:

Сертификатът е изготвен на база опита на различни участници в строителния сектор и спрямо различните трудности, пред които са се изправяли до сега. Едноименната асоциация HQE обединява всички организации, които си поставят за цел да намерят отговор на предизвикателствата, които околната среда поставя пред нашето общество, и да провокират едно по устойчиво отношение от страна на всички участници в бизнеса.

Чрез прилагането на сертификата асоциацията цели да постигне еволюция в разбирането за устойчиво развитие и да внедри ценностите, които произхождат от него, не само на едно, а на всички нива.

Цел  N°1 на HQE е да намали до минимум негативното влияние на строителството и на сградите, като цяло, върху обкръжаващата среда, и едновременно с това да предостави, на обитателите, комфортна и здравословна вътрешна среда.

Сертификатът цели да установи баланс между управлението на енергийната ефективност, управлението на водите и отпадъците, взаимодействието на сградата с обкръжаващата среда, осигуряване на акустичен и визуален комфорт, и не на последно място отговорно отношение към здравето на бъдещите обитатели. А всеки проект, от своя страна, цели да намери равновесие между бюджет, нужди и очаквания.

Интерес от прилагането на сертификата

Сертифицирането по системата HQE осигурява множество преимущества в няколко направления.

А. Реализиране на значителни икономии от експлоатацията на обекта:

 • постигане на висока енергийна ефективност;

 • използване на възобновяеми енергийни източници;

 • оптимизиране на управлението на водите;

 • осигуряване на оптимизирана поддръжка на обекта;

Б. Минимизиране на риска:

– за здравето – подбор и употреба единствено и само на материали, които не       съдържат замърсители, еко-материали, и предпочитание към системи за вентилация на въздуха, които осигуряват и доброто му качество.

– за планетата – ограничаване на емисиите на въглероден диоксид и други замърсители.

В. Подобряване на имиджа и визията:

 • Подобряване на управлението чрез интегриране на система за управление на околната среда;

 • Подобряване на качеството на сградата от архитектурна гледна точка и едновременно с това, постигане на повече респект към обкръжаващата среда;

 • Значително повишаване на пазарната стойност и конкурентноспособността на сградата.

Периметър на приложение

От създаването си през 1996 г. досега HQE не спира да еволюира и да става все по-всеобхватен. Създаден като модел за ново строителство на жилищни и бизнес сгради, днес HQE е модел и идеал за всеки, който желае да се развива в синхрон с устойчивото развитие и да прави разумни инвестиции.

На всяка една от категориите, изброени по-долу, съответства HQE Ръководство, което съдържа алгоритъма за прилагане на сертификата върху дадения обект.

По HQE могат да бъдат сертифицирани :

 • Нови и вече съществуващи бизнес сгради. В този случай два често срещани сюжета са: проектът на една нова сграда да отговаря на базовото ниво на HQE и директно да бъде сертифициран или съответно подобрен, и след това сертифициран на по-високо ниво. А при съществуващите се случва често след реновация, която в повечето случаи е наложена от закона, да постигнат базово или добро ниво, и в следствие това да бъде удостоверено със сертификат.
 • Нови и вече съществуващи  жилищни  сгради
 • Нови и вече съществуващи спортни комплекси
 • Индивидуални къщи, независимо от предназначението им
 • Хотелски комплекси
 • Търгосвки комплекси
 • Логистични бази
 • Болнични заведения
 • Цялостно сертифициране на бизнес и еко-квартали
 • HQE „ По мярка”, което означава, че дори проектът да не влиза в изброените обекти, то инвеститорът може да го представи пред асоциацията, която от своя страна да каже дали е в рамикте на възможностите й да създаде за въпросния обект HQE „ По мярка”. Пример за такъв тип сертификат е един от заводите за производство на Airbus в Тулуза.
 • Всеки един обект определя целите, които желае да постигне спрямо нуждите си. Например, ако се отнася за спортен комплекс с басейн, най-важното е да се наблегне на управлението на водите в комплекса и на енергийната ефективност. Ако се отнася за склад за съхранение на големи количества храна, важен показател ще бъде контролът върху влажността на въздуха.

 HQE в международен аспект

HQE е един от първите сертификати за устойчиво строителство в Европа. В момента асоциацията се стреми и към разпространяването му на световно ниво. Именно за да успее да го лансира на международния пазар, асоциацията създаде своя филиал Cerway BeHQE, който се занимава с управлението на международните проекти. Голям интерес има от страна на Латинска Америка и Азия.

За отрасъла строителство в България сертификатът HQE пресдставлява несъмнен интерес и може да се прилага с лансираните вече немски DGNB и английски BREEAM. След експерименталното им прилгане в строителството и практическото изясняване на техните качества и недостатъци, може да се прецени кой тях отговаря най-пълно на условията за устойчиво строителство и опазване на околната среда.

Автор: Христина Радивоева