Новини

(Не)удобствата при изхвърлянето на опасни отпадъци от осветителна техника

ekosssС излизането от употреба на лампите с нажежаема жичка, както изискваше европейската Директива за екодизайн (2009/125/ЕО), силно се увеличи употребата на компактни флуоресцентни и луминесцентни лампи, които се състоят от стъклен балон, запълнен с разреден газ (неон, аргон и др.) и покрит от вътрешната страна с луминофор. При подаване на напрежение между анода и катода на лампата протича газов разряд, съпроводен с ултравиолетово излъчване, водещо до флуоресценция на луминофора. Според класификацията на отпадъците (Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците) луминесцентните лампи и лампите, съдържащи живак, се класифицират като опасен отпадък. Въпреки това и независимо от масовата им употреба хората рядко се замислят какво трябва да се случи с излезлите от употреба луминесцентни и други лампи.В българското законодателство има установен ред, по който да се третират и транспортират излезли от употреба луминесцентни и други лампи. Но често се случва тези наредби и закони да останат непознати за масовия потребител. След производствения процес търговците, които предлагат луминесцентните лампи на пазара, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба и рециклиране, тъй като те спадат към материалите, след чиято сеобразуват масово разпространени отпадъци. Задължение на всеки търговец, който предлага за продажба лампи на крайните потребители, е да поставя в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможните места за предаване на излезлите от употреба лампи, начина за връщане и общинските системи за събиране, които могат да ползват. Също така всеки търговски обект от този тип трябва безплатно да приема обратно излезлите от употреба лампи в количество не по-голямо от количеството на еднократно закупените от клиента лампи и не повече от 50 броя еднократно, като осигурява и безопасното им съхраняване. По-големите търговски обекти разполагат с информационни табели, но в по- малките те липсват. Същото се отнася и за приемането на излезлите от употреба лампи. Опитвайки се да върне изгоряла лампа в малък магазин, потребителят бива отпратен. Държавата трябва да бъде по-активна в налагането на изискванията към търговците на осветителна техника. Трябва да се правят по-чести проверки и да се следи, дали търговците наистина приемат такива отпадъци и съответно, ако не се изпълняват изискванията, да се прилагат законовите санкции. Паралелно със санкциите би било добре да се прилагат разяснителни кампании или оказване на финансова или друг вид подкрепа на бизнеса за вземане на решение. Вероятно е тези мерки да са особено ефективни, когато са насочени и пригодени за малките и средните предприятия и се осъществяват чрез установени бизнес мрежи. По закон всяка община сама организира събирането на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи или възлага задълженията си на специализирани фирми. Районите на Софийска община имат сключени договори с професионални фирма за събиране на опасни отпадъци, които веднъж в месеца правят подвижен събирателен пункт пред съответния район и приемат амортизираните лампи. На общинска територия всеки кмет трябва да определи места за разполагане на пунктове за събиране и директно предаване на излезлите от употреба лампи. По ЗУО (Закон за управление на отпадъците) санкциите за изхвърляне на отпадъци на неразрешените за това места от физическо лице са от 300 до 1000лв., а за едноличен търговец или юридическо лице – от 7000 до 20 000 лв. На територията на кв. Малашевци и кв.Нови Искър има постоянно действащи пунктове за депониране на опасни отпадъци. Всеки човек може да отиде лично и да предаде излезлите от употреба продукти, като специализирана фирма извозва изхвърлените там отпадъци.За да се постигне по-голям резултат в депонирането на отпадъци сред населението, мрежата от пунктове трябва да бъде разширена, както и да се проведе информационна кампания за масово осведомяване. И все пак нека не забравяме, че държавата – това са хората, и задължение на всеки гражданин е да се информира за местата за изхвърляне на опасни отпадъци от масов характер, защото околната среда и екосистемата са нещо, за което отговорността е обща.
Екипът на ГЕО ФАСИЛИТИС