Интервюта

Доброто управление на една сграда води до запазване и повишаване стойността на имота

lora
Лора Влахова, Изпълнителен директор, Интерпред – Световен Търговски Център София

Как преминава един ваш ден като изпълнителен директор на най-старата бизнес сграда в България?
Както на всеки човек дните не се повтарят, така и работата в Интерпред, който може да се разглежда като отделен механизъм, е различена, защото проблемите с които се сблъскваме са различни. Основната ни задача е задоволяване непрестанно нарастващите желания на наемателите и от това се определят и ежедневните ни задължения. Екипът ни не е голям и всеки е ангажиран с повече от една дейност, а също и всеки от колегите е информиран за всичко случаващо се в сградата. Всеки от екипа има информация, за постъпилите заявки от страна на наемателите и процесът на движение на заявката към фирмата по поддръжката и обратно към нас. Желанията на наемателите са най-различни, от елементарни услуги до частични архитектурни промени в офиса. Това от своя страна води до промяна в климатичната система, осветителението и т.н. Всички тези ремонтни дейности се извършват така, че да не се създава дискомфорт в работната среда на съседните офиси а и на този в който се извършва ремонта. Това налага всички ремонтни процеси да протечат нощем и извънработно време, и на сутринта да няма следа от тях, което означава, че трябва да има много добра координация, организация на участващите строителните бригади.
Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?
Предизвикателства – една сграда, като Интерпред, която има 28 годишна история, може много да разкаже за управлението на сградите и как 28 години се предоставя комфортна работна среда на обитателите. Когато сградата е била построена не е имало друг бизнес център, по смисъла който е добило общественост сега това понятие. В сградата са се помещавали представителства на международни компании установени на българският пазар. За да се задържат през всичките тези години наемателите в сградата се извършват ремонти с цел подобряване на работната среда. Сред наемателите имаме посолства, банки, международни компании и всички те са повече от 10-15 години в сградата.
Наред с променящите се изисквания към този вид сгради, се налага и промяна на съществуващите технически съоръжения, начина на управление, вида и броят на съпътсващите услуги. Ускореното и масово навлизане на модерни и сложни технически и технологични решения в строителството на нови сгради изисква адекватно компетентно професионално управление, това налага ние да следим всички тези нови решения и да усъвършестваме съществуващите технически системи в сградата. Доброто управление на една сграда води до за запазване и повишаване стойността на имота, до удължаване на живота й. При ефективна експлоатация това води до по-добър икономически резултат за собственика. Всички тези дейности трябва да гарантират очаквания комфорт за техните ползватели.
Смятате ли, че фасилити мениджмънтът е професия, доминирана от мъже? Поставени ли са дамите на по-високи изисквания, за да докажат професионализма си?

Преди време ми попадна изследване на консултантска фирма в което се казваше, че колкото по-голям е броят на жените в ръководството на компаниите, толкова по- високи са и финансовите резултати на тези компании. В последните години се наблюдава активно навлизане на жените в управлението на обеществено-икономическия живот. Пример за това е новото правителство на Италия, където над 40% от кабинета са жени. Фасилити мениджмънтът в недвижими имоти е един от най-динамично развиващите се браншове в последните години, така че тази тенденция реферира и в професията „Фасилити мениджър”, което доказва че не полът е определящ при управлението на бизнес сгради а познанията и уменията за ефективното функциониране на сградата.
Интерпред – СТЦ София става тази година на 45 години. Как се поддържа в добро състояние такава сграда?
Интерпред като организация става на 45 години, а сградата е окрита през 1986 година тоест е на 28 години. Нейният външен вид доказва авангарността от гледна точка на архитектура и функционалност. Една такава сграда, с изградила традициите в управлението на сгради се поддърържа с професинален екип, с любов, и с моного търпение. Много от наемателите са дълги години тук, изградени са отношения на партньорство, добро сътрудничество и взаимно разбиране.
Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът? Има ли адекватно образование и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?
В момента има 3 магистратури, от които едната е към Софийски университет. Имаме две магистратури към УНСС. Много от колегите с ангажирани в преподаване и обучение на студентите. Провеждат се и много семинари и обучения. Голяма заслуга на БГФМА с включването на три нови професии в Националния класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД).
Все повече се осъзнава необходимостта от ефективното управление на сградния фонд, това според мен ще доведе до нарастване необходимостта от специалисти които да осъществяват тази дейност, а това и до нарастване броят на студентите в тази специалност. Така ще се открият и възможности за развитие на ФМ не само като практика а и като научна дисциплина. Развитието му като наука ще способства и за усъсвършенстване и създаване на нови технологични решения в строителството.

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ