Интервюта

Жените са равнопоставени на мъжете в нашата сфера

Мариела Беновска е Фасилити мениджър с повече от 10 год. опит. Работила е като ръководител на екипа по ФМ в Бизнес Парк София. Притежава магистърска степен по туризъм от УНСС. Преминала е курс на обучение по управление на сгради в Бизнес парк Регенсбург, Германия. Завършила е MBA програма в Технически университет Виена „Professional MBA Facility Management“ (Class 2007-2009). В момента работи като ръководител отдел „Управление на собствеността и автопарка“ Дирекция „Организация и административно обслужване“ в СИБАНК - част от КВС Груп
Мариела Беновска е Фасилити мениджър с повече от 10 год. опит. Работила е като ръководител на екипа по ФМ в Бизнес Парк София. Притежава магистърска степен по туризъм от УНСС. Преминала е курс на обучение по управление на сгради в Бизнес парк Регенсбург, Германия. Завършила е MBA програма в Технически университет Виена „Professional MBA Facility Management“ (Class 2007-2009). В момента работи като ръководител отдел „Управление на собствеността и автопарка“ Дирекция „Организация и административно обслужване“ в СИБАНК – част от КВС Груп

Как преминава един ваш ден като фасилити мениджър на компания с голяма филиална мрежа, каквато е СИБАНК?
Динамично. Като фасилити мениджър на СИБАНК ЕАД съм отговорна за организацията на цялостната поддръжка и профилактика на движимото и недвижимо имущество на Банката в собствените и наети сгради и офиси, включително автопарка, както и с управлението на услугите, които се предлагат на нашите служители. Работният ми ден започва с преглед на електронната поща и постъпила кореспонденция, след което приоритизирам по важност и спешност ежедневните и стратегически задачи, подготвям се за евентуални срещи с клиенти и партньорски компании, преглеждам и подготвям докладни записки за одобрение от УС на Банката, управлявам екип от експерти и технически специалисти, преглеждам договори и т.н.
Важна част от моята работа е участието ми в няколко големи стратегически проекти като първият от тях е изготвянето и внедряването на ФМ модел в сградите на Централно Управление и клонова мрежа на Банката, подобряване на управлението на автопарка и оптимизация на разходите, присъщи за тези дейности. В рамките на този проект през последните месеци аз направих обиколка на нашата клонова мрежа, за да се запозная с местните условия и специфики на отделните локации, както и лично да се срещна с основната част от моите клиенти – мениджмънта и служителите в клонова мрежа. Главната ми задача по-нататък в този проект е наблюдение, анализиране и оптимизиране на процесите, свързани с експлоатацията на сградите и офисите и служителите, които работят в тях, и разбира се с разходите, които те генерират.
Друг стратегически проект, който бих искала да спомена, е участието ми в създаването на ключови контроли на ниво група /СИБАНК ЕАД заедно с ДЗИ е част от белгийската група KBC/ за процеса Фасилити мениджмънт. В рамките на този проект колеги от ФМ екипите на различните структури на KBC в Европа и Северна Америка /Excellence Team/ трябва да идентифицират най-важните ключови рискове на ниво група във ФМ процеса заедно с ключовите контроли, които ги смекчават. Целта е всяка структура, активна във ФМ процеса, редовно да извършва оценка и да докладва за степента на съответствие между ежедневните дейности и ключовите контроли, описани в документа на Групата.
Какви са основните предизвикателства, пред които се изправяте?
Основните предизвикателства са големият брой точки на продажба – СИБАНК има широко разгъната клонова мрежа в страната и поддръжката и техническото й обновяване изискват добра координация. Трудностите идват от една страна от необходимостта ежедневно да се решават многобройни задачи и да се комуникира с голям брой клиенти, а от друга са свързани с обновяването на базата и събирането и систематизирането на база данни за сградите, системите и съоръженията в тях. Предизвикателство е също така липсата на нормативна база, липсата на достатъчно квалифицирани кадри, както и на пазар за предоставяне на качествени услуги в голяма филиална мрежа – като цяло всички проблеми, които има един все още не дотам развит пазар.
Смятате ли, че фасилити мениджмънтът е професия, доминирана от мъже? Поставени ли са дамите на по-високи изисквания, за да докажат професионализма си?
Да, общо разпространеното мнение е, че това е «мъжка» професия, защото при управлението и организацията на поддръжката и профилактиката на сградите и съоръженията често се сблъскваме с комплексни технически проблеми и затова мнозинството от колегите Фасилити мениджъри не само у нас, но и в Европа са строителни инженери или по-рядко архитекти. Тези професии се упражняват предимно от мъже.
Превесът на мъжете в нашата професия се забелязва по ФМ събития – конференции, конгреси и подобни, на които участници жени почти липсват, както и в различни платформи за дискусии и обучения. Ще дам следния пример: През периода 2007 – 2010 завърших MBA програма за ФМ професионалисти в Техническия университет Виена, с 11 студенти, от които само 2 жени – освен мен още една дама юристка. Като цяло се счита, че дамите са с по-малък професионален опит в бранша и затова не са предпочитани за мениджърските постове във ФМ. Нека обаче уточня, че когато говорим за компетенциите на едни ФМ професионалист трябва да имаме предвид, че тесните специалисти тук нямат място. Освен богатия професионален и технически опит се изискват преди всичко мениджърски умения, както и специализации в много други области като проект мениджмънт, право, икономика, екология и т.н. Считам, че дамите биха могли да бъдат достойни представителки на тази професия със своята устойчивост на стрес и с уменията си да разрешават сложни проблеми и конфликтни ситуации. Ние сме като цяло резултатно ориентирани, гъвкави и решителни, като в същото време сме готови да изслушаме и подкрепим хората от екипа си. По отношение на изискванията към професията лично аз не смятам, че жените са неравнопоставени на мъжете в нашата сфера.
Какво трябва да се направи, за да се популяризира ФМ браншът? Има ли адекватно образование и стимул за младите да търсят реализация в този сектор?

Въпреки развитието на Фасилити Мениджмънт браншът в България през последните години “Фасилити мениджмънт” е все още чужда дума у нас. В сравнение със страните от Северна, Западна и Централна Европа нашият пазар е все още в своите начални етапи на развитие. Тук е и основното предизвикателство на работата за институция като нашата, тъй като ние се стараем да задоволим нуждите на всеки наш служител и същевременно да изместим разбирането, че нашият отдел е съставен от домакини, които поправят столове, предоставят телефонни апарати, доставят вода и местят бюра с това, че ние сме отговорни за цялостното представяне на сградния фонд като функционалност и рентабилност.
Считам, че за популяризацията на ФМ бранша е необходимо да се предложи адекватно образование от страна на университетите, както и възможности за допълнителна квалификация. За съжаление у нас все още липсват квалифицирани преподаватели и добри програми в тази област. Другият аспект по отношение на популяризацията свързвам с повишаването на имиджа на професията, което би могло да се постигне с изкачването на фасилити мениджъра в йерархията на организацията на предприятията и съответното увеличаване на неговите правомощия и отговорности. Считам това за важно, тъй като ФМениджърът отговаря за активи с голяма стойност и за осъществяването на голям брой услуги.
Признаването на професията Фасилити мениджър като съществуваща в България е една от най-важните стъпки в посока популяризацията на бранша в България – вече четвърта година тази професия е вписана в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България, като тази година благодарение на усилията на браншовата организация БГФМА се вписаха и няколко други професии, характерни за бранша. Трябва да се отбележат и усилията на организаторите на международните конференции по ФМ, на които моите колеги имат възможност да почерпят опит от по-развитите пазари с помощта на изтъкнати лектори от Западна Европа, както и Вашите усилия като издатели на специализираните списания за ФМ професионалисти у нас.

Интервюто взе: Петър ТАШЕВ