ФМ Каталог 2014

БалБок Инженеринг АД

bakbokБалБок Инженеринг АД е водеща компания с над 20-годишен опит в сферата на екологията и първата в България, специализирана в областта на управление на опасни отпадъци и развитие на технологии за третиране на радиоактивни отпадъци.
БалБок предоставя комплексни услуги в следните области:

  • Третиране и транспортиране на опасни и производствени отпадъци
  • Опаковки и контейнери за събиране и транспортиране на отпадъци
  • Технологиии и контейнери Б-Б куб® за радиоактивни и опасни отпадъци
  • Научно-изследователска работа
  • Издателска дейност
  • Консултантски услуги в областта на управление на отпадъците: екологично законодателство, отчетност, системи за събиране на отпадъци и др.
  • Разработване на програми и планове, предпроектни проучвания и проекти на нормативни актове

Заедно със Столична община, БалБок разработва и успешно прилага в София Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата – за момента единствената действаща в страната. Общото количество събрани опасни отпадъци от стартирането на Системата през 2012 г. до настоящия момент надмина 2 700 кг. Услугата е безплатна и все по-популярна сред столичани.
Дружеството оперира две площадки – в Стара Загора и в Костинброд – и заедно със своите европейски партньори гарантира спазване на най-високите стандарти в опазването на околната среда.

За контакти:

София 1504 бул. „Васил Левски“ 118
+359 2 944 19 05
+359 2 944 63 64
balbok@balbok.com
balbok.engineering@gmail.com
www.balbok.com

Обратно към профилите в каталог 2014